JUSTITIEOMBUDSMÄNNENS

Framställning / redogörelse 1969:Jo

JUSTITIEOMBUDSMÄNNENS

ÄMBETSBERÄTTELSE

AVGIVEN TILL RIKSDAGEN

ÅR 1969

TRYCKERIBOLAGET IVAR HiEGGSTRÖM AB

STOCKHOLM 1969

Innehåll

Justitieombudsmännens äinbetsberättelse

Skrivelse till riksdagen .................................................... g

I DOMSTOLAR in. m.

Domstolar

Framställning om införande av möjlighet för expropriationsdomstol att tillerkänna mark- :

ägare förskott å rättegångskostnad i expropriationsmål .............................. 21

Stämning i tvistemål har utfärdats på ansökan som var otjänlig för rättegång. Fel har

även begåtts genom att käromalet under förberedelsen avvisats efter föreläggande om

komplettering av stämningsansökningen ............................................ 25

Personundersökare i brottmål äger
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.