JUSTITIEOMBUDSMÄNNENS

Framställning / redogörelse 1893:Jo

JUSTITIEOMBUDSMÄNNENS

EMBETSBERÄTTELSE,

afgifven vid lagtima riksmötet år 1893;

samt

T ryckfri hetskom m itterades Berättelse.

—=>6>M>Kt

STOCKHOLM

IVAR HjEGGSTRÖMS BOKTRYCKERI.

1893.

INNEHÅLL.

Inledning ....................................................................................................".................

Redovisning för åtal, anställda mot:

1) vice pastorn K. Kleberg, för det han uppburit sammanskott eller s. k. offer......

2) häradsköfdingen C. P. Lagerberg, för det han utkräft lösen för expedition,

hvilken vederbörande ej ansetts skyldig lösa......................................■.............•

3) trafikdirektören J. A. Örtendahl, för vägran att utlemna protokoll öfver en al

honom hållen undersökning (forts, från
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.