I enlighet med föreskrift i 5 § bestämmelser om revision av riksdagsförvaltningen (RFS 1968: 8) får riksdagens revisorer härmed avge berättelseöver verkställd granskning av riksbankens tillstånd, styrelse och förvaltningunder år 1969

Framställning / redogörelse 1970:RB

1

RIKSDAGENS REVISORER

Till riksdagen

I enlighet med föreskrift i 5 § bestämmelser om revision av riksdagsförvaltningen

(RFS 1968: 8) får riksdagens revisorer härmed avge berättelse

över verkställd granskning av riksbankens tillstånd, styrelse och förvaltning

under år 1969.

Liksom föregående år har granskningen för revisorernas räkning utförts

av auktoriserade revisorn Bruno Svensson i Bohlins Revisionsbyrå AB. Denne

och hans medhjälpare har därvid haft att följa dels nyssnämnda bestämmelser

om revision av riksdagsförvaltningen, dels vissa riktlinjer rörande

revisionens konkreta inriktning om vilka överenskommelse har träffats vid

överläggningar mellan vederbörande representanter för Bohlins revisionsbyrå

och revisorernas kansli.

Såsom
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.