1896 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG

Framställning / redogörelse 1896:RB

BERÄTTELSE

TILL

1896 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG

ANGÅENDE

RIKSBANKEN

RIKSDAGENS REVISORER

År 1895.

STOCKHOLM.

P. 4. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1895.

\>.U i

5*

A

A

\ t

I

/ *

t'' X

(\

aC .jC

i .Till 1896 års lagtima Riksdag.

Med anledning deraf, att af de för granskning af statsverkets, riksbankens och

riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och förvaltning vid sisthållna riksdag utsedde revisorer

häradshöfdingen m. in. G. M. U. Rudebeck, vald af Första Kammaren, i en till fullmäktige

i riksgäldskontoret ställd skrift anmält sig bindrad att i revisionen deltaga samt hemmansegaren

Johan Erik Wikstén, vald af Andra Kammaren, under den 2 sistlidne september

aflidit, hafva bemälde fullmäktige till deltagande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida