1889 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG

Framställning / redogörelse 1889:RB

BERÄTTELSE

TILL

1889 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG,

ANGÅENDE

RIKSBANKEN

RIKSDAGENS REVISORER

År 1888.

STOCKHOLM.

P. A. NYMANS EFTERTRÄDARES TRYCKERI, 1888.

Till 1889 års lagtima Riksdag.

Af senast församlade riksdag utsedde att granska statsverkets, riksbankens och

riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och förvaltning hafva, till fullgörande af detta uppdrag,

undertecknade, i enlighet med föreskrift i kongl. kungörelsen af lå juli 1887,

måndagen den 1 nästlidna oktober för berörda ändamål sammantrådt och fa nu etter

fullbordadt revisionsarbete, på grund af § 8 i gällande instruktion, härmed i hvad riks
banken

rörer afgifva berättelse. ~ ~.

Riksbankens räkenskaper för år 1886 äro granskade af de nastlidet ar torsam

lade revisorer,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Framställningar och redogörelser

Framställningar är förslag från organ som utsetts av riksdagen. Exempel på riksdagsorgan är Riksrevisionen, Justitieombudsmannen, riksdagsstyrelsen och Riksbanken. Framställningar kallades under perioden 1975–2002/03 för förslag. Riksdagens organ lämnar också in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.