Torsdagen den 6 september 2012

Föredragningslista 2011/12:139

2011/12:139

Torsdagen den 6 september 2012

Kl.

13.00

Interpellationssvar

________________________________________________________

    

Justering av protokoll

1                                     

Protokollet från sammanträdet torsdagen den 23 augusti

    

Berättelse från Valprövningsnämnden

2                                     

Stellan Bojerud (SD) som ny ledamot i riksdagen fr.o.m. den 4 september 2012

    

Ansökan om fortsatt ledighet

3                                     

Anders Flanking (C) fr.o.m. den 19 september 2012 t.o.m. den 18 september 2013

Ersättare Rickard Nordin (C)

4                                     

Mikael Sandström (M) fr.o.m. den 5 oktober t.o.m. den 31 december

Ersättare Björn Samuelson (M)

    

Avsägelser

5                                     

Rickard Nordin (C) som suppleant i socialutskottet och i miljö- och jordbruksutskottet

6                                     

Ola Johansson (C) som suppleant i trafikutskottet

7                                     

Ulrika Carlsson i Skövde (C) som suppleant i näringsutskottet

    

Anmälan om kompletteringsval

8                                     

Rickard Nordin (C) som ledamot i socialutskottet

9                                     

Göran Lindell (C) som suppleant i konstitutionsutskottet

10                                 

Karin Nilsson (C) som suppleant i justitieutskottet

11                                 

Åsa Torstensson (C) som suppleant i socialutskottet

12                                 

Anders Ahlgren (C) som suppleant i trafikutskottet och i näringsutskottet

13                                 

Ulrika Carlsson i Skövde (C) som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet

14                                 

Johan Hedin (C) som suppleant i socialförsäkringsutskottet och i EU-nämnden fr.o.m. i dag t.o.m. den 26 april 2013 under Fredrick Federleys (C) ledighet

    

Meddelande om ändringar i kammarens sammanträdesplan

Torsdagen den 13 september

15                                 

Interpellationssvar börjar kl. 12.00, inte kl. 13.00 som tidigare aviserats

Torsdagen den 25 oktober och torsdagen den 29 november

16                                 

Frågestund utgår, statsministerns frågestund tillkommer

    

Meddelande om debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande

17                                 

Torsdagen den 20 september kl. 13.00

    

18                                 

Meddelande om frågestunder torsdagar kl. 14.00 hösten 2012

    

19                                 

Anmälan om interpellation

    

Anmälan om protokollsutdrag från utskottet

20                                 

2011/12:39 Onsdagen den 20 juni

TU

    

Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen, m.m.

Ansvarigt utskott

21                                 

2011/12:FPM170 Ett stärkt partnerskap för Europeiska forskningsområdet KOM(2012) 392

UbU

22                                 

2011/12:FPM171 För bättre tillgång till vetenskaplig information KOM(2012) 401

UbU

23                                 

2011/12:FPM172 Ändringar i förordning om koldioxidkrav för personbilar och lätta lastbilar KOM(2012) 393 KOM(2012) 394

MJU

24                                 

2011/12:FPM173 Förordning om kontrollbesiktningsfrågor och ändring av direktiv om registreringsdokument (Besiktningspaketet) KOM(2012) 380 KOM(2012) 381

TU

25                                 

2011/12:FPM174 Förordning om flygande inspektion (Besiktningspaketet) KOM(2012) 382

TU

26                                 

2011/12:FPM175 Direktiv om kollektiv rättighetsförvaltning KOM(2012) 372

NU

27                                 

2011/12:FPM176 Direktiv om försäkringsförmedling SWD(2012) 191 KOM(2012) 360

FiU

28                                 

2011/12:FPM177 Direktiv om fondföretag SWD(2012) 185 KOM(2012) 350

FiU

29                                 

2011/12:FPM178 Förordning om faktablad för investeringsprodukter SWD(2012) 187 KOM(2012) 352

FiU

30                                 

2011/12:FPM179 Handlingsplan för en innovativ och konkurrenskraftig säkerhetsindustri KOM(2012) 417

FöU

31                                 

2011/12:FPM180 Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020 till 2033 KOM(2012) 407

KrU

    

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

EU-dokument

32                                 

KOM(2012) 456 Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 354/83 i fråga om deponering av institutionernas historiska arkiv vid Europeiska universitetsinstitutet i Florens

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 29 oktober

KrU

     

Svar på interpellation

Justitieminister Beatrice Ask (M)

33                                 

2011/12:446 av Monica Green (S)

Stulen identitet

     

    

                                   ______________________________