Torsdagen den 29 mars 2012

Föredragningslista 2011/12:91

2011/12:91

Torsdagen den 29 mars 2012

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Statsministerns frågestund

16.00

Votering

________________________________________________________

    

Justering av protokoll

1                                     

Protokollet från sammanträdet fredagen den 23 mars

    

Avsägelse

2                                     

Jessica Rosencrantz (M) som suppleant i civilutskottet fr.o.m. den 30 mars

    

Meddelande om aktuell debatt om nordiska gränshinder

3                                     

Onsdagen den 11 april kl. 9.00

    

Meddelande om aktuell debatt om vapenfabrik i Saudiarabien

4                                     

Onsdagen den 11 april kl. 13.00

    

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

5                                     

2011/12:292 av Marie Nordén (S)

Utveckling av bredband i små kommuner

    

Anmälan om inkommen granskningsrapport från Riksrevisionen

Ansvarigt utskott

6                                     

RiR 2012:7 Infrastrukturplanering - på väg mot klimatmålen?

TU

    

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

7                                     

2011/12:126 Elektronisk stämningsansökan i brottmål

JuU

Motioner

med anledning av prop. 2011/12:76 Komplettering av kollektivtrafiklagen

8                                     

2011/12:T5 av Anders Ygeman m.fl. (S)

TU

9                                     

2011/12:T6 av Stina Bergström m.fl. (MP)

TU

10                                 

2011/12:T7 av Siv Holma m.fl. (V)

TU

med anledning av prop. 2011/12:77 Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas – vissa genomförandeåtgärder

11                                 

2011/12:N5 av Lars Isovaara (SD)

NU

    

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Reservationer

Tidigare slutdebatterade

Civilutskottets betänkande

12                                 

2011/12:CU14 Planering och byggande

21 res. (S,MP,SD,V)

Finansutskottets betänkande

13                                 

2011/12:FiU25 Statlig förvaltning

5 res. (S,MP,SD,V)

Socialförsäkringsutskottets betänkande

14                                 

2011/12:SfU7 Statens arbete med att motverka bidragsbrott

1 res. (SD)

Utbildningsutskottets betänkande

15                                 

2011/12:UbU12 Statens styrning mot en likvärdig betygssättning i grundskolan

4 res. (S)

Justitieutskottets utlåtande

16                                 

2011/12:JuU31 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om skydd av personuppgifter på det brottsbekämpande området

Arbetsmarknadsutskottets betänkande och utlåtande

17                                 

2011/12:AU9 Vissa arbetsrättsliga frågor

10 res. (S,MP,SD,V)

18                                 

2011/12:AU10 Grönbok om omstruktureringar och planering för förändringar

    

Ärenden för debatt och avgörande

Socialutskottets utlåtande

19                                 

2011/12:SoU18 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om ändring av förordning vad gäller information till allmänheten om receptbelagda humanläkemedel

Konstitutionsutskottets utlåtande

20                                 

2011/12:KU25 EU-förslag om allmän uppgiftsskyddsförordning

Försvarsutskottets betänkande

21                                 

2011/12:FöU6 Kontrollstation signalspaning

1 res. (SD)

Socialutskottets betänkande

22                                 

2011/12:SoU26 Assisterad befruktning

4 res. (MP,SD,V,KD)

    

23                                 

Statsministerns frågestund kl. 14.00

     

    

                                   ______________________________