Torsdagen den 23 augusti 2012

Föredragningslista 2011/12:138

2011/12:138

Torsdagen den 23 augusti 2012

Kl.

13.00

Interpellationssvar

________________________________________________________

    

Justering av protokoll

1                                     

Protokollet från sammanträdet torsdagen den 16 augusti

    

Berättelse från Valprövningsnämnden

2                                     

Meeri Wasberg (S) som ny ledamot i riksdagen fr.o.m. den 17 augusti 2012

    

Avsägelse

3                                     

Elisabeth Svantesson (M) som ledamot i Riksrevisionens parlamentariska råd

    

Anmälan om kompletteringsval

4                                     

Göran Pettersson (M) som ledamot i Riksrevisionens parlamentariska råd

    

Meddelande om namnändring

5                                     

Margareta Sandstedt (SD) har bytt namn till Margareta Larsson (SD)

    

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

6                                     

2011/12:433 av Leif Jakobsson (S)

F-skatt

7                                     

2011/12:434 av Leif Jakobsson (S)

Tonnageskatt och utflaggning

8                                     

2011/12:435 av Hans Olsson (S)

Den ekonomiska politiken och jobben

9                                     

2011/12:441 av Monica Green (S)

Falska F-skattsedlar

    

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Skrivelser

10                                 

2011/12:164 Biståndets resultat – tema demokrati och mänskliga rättigheter

UU

11                                 

2011/12:167 Genomförandet av samstämmighetspolitiken för utveckling – fokus: den globala utmaningen ekonomiskt utanförskap

Talmannen föreslår att motionstiden för dessa skrivelser förlängs till den 3 oktober

UU

EU-dokument

12                                 

KOM(2012) 280 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om inrättande av en ram för återhämtning och rekonstruktion av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv 77/91/EEG och 82/891/EG och direktiven 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG och 2011/35/EG samt förordning (EU) nr 1093/2010

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 24 september

FiU

13                                 

KOM(2012) 343 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets beslut 2003/17/EG genom att dess tillämpningsperiod förlängs och genom att förteckningen över tredjeländer och de myndigheter som ansvarar för godkännande och kontroll av produktionen uppdateras (Text av betydelse för EES)

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 24 september

MJU

14                                 

KOM(2012) 350 Förslag till Europaparlamentets och rådet direktiv om ändring av direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) när det gäller förvaringsinstitutsfunktioner, ersättningspolicy och sanktioner

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 15 oktober

FiU

15                                 

KOM(2012) 352 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om faktablad för investeringsprodukter

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 12 oktober

FiU

16                                 

KOM(2012) 355 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets beslut 2008/971/EG vad gäller införande av skogsodlingsmaterial i kategorin ”individutvalt” i tillämpningsområdet för det beslutet och uppdatering av namnen på de myndigheter som ansvarar för godkännande och kontroll av produktionen

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 27 september

MJU

17                                 

KOM(2012) 360 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om försäkringsförmedling (omarbetning)

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 15 oktober

FiU

18                                 

KOM(2012) 362 Förslag till rådets beslut om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen (ULT-beslutet)

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 22 oktober

UU

19                                 

KOM(2012) 363 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpning genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägerier som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 18 oktober

JuU

20                                 

KOM(2012) 369 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kliniska prövningar av humanläkemedel och om upphävande av direktiv 2001/20/EG

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 15 oktober

SoU

21                                 

KOM(2012) 372 Förslag till Europaparlametets och rådets direktiv om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 29 oktober

NU

22                                 

KOM(2012) 380 Trafiksäkerhetspaketet Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om periodisk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och om upphävande av direktiv 2009/40/EG

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 22 oktober

TU

23                                 

KOM(2012) 381 Trafiksäkerhetspaketet Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 1999/37/EG om registreringsbevis för fordon

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 22 oktober

TU

24                                 

KOM(2012) 382 Trafiksäkerhetspaketet Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i unionen och om upphävande av direktiv 2000/30/EG

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 22 oktober

TU

25                                 

KOM(2012) 393 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 443/2009 för att fastställa tillvägagångssätten för att till 2020 uppnå målet att minska koldioxidutsläppen från nya personbilar

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 12 oktober

MJU

26                                 

KOM(2012) 394 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 510/2011 för att fastställa tillvägagångssätten för att till 2020 uppnå målet att minska koldioxidutsläppen från nya lätta nyttofordon

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 12 oktober

MJU

27                                 

KOM(2012) 403 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem (omarbetning)

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 15 oktober

MJU

28                                 

KOM(2012) 407 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av en unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020 till 2033

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 18 oktober

KrU

29                                 

KOM(2012) 416 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av direktiv 2003/87/EG vad gäller att förtydliga bestämmelserna om tidsschemat för auktioner av utsläppsrätter för växthusgaser

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 2 november

MJU

30                                 

KOM(2012) 428 Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller en mekanism för snabba insatser mot mervärdesskattebedrägeri

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 29 oktober

SkU

    

Svar på interpellationer

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Miljöminister Lena Ek (C)

31                                 

2011/12:436 av Åsa Romson (MP)

Sveriges skydd av Natura 2000-områden apropå Ojnare myr på Gotland

Justitieminister Beatrice Ask (M)

32                                 

2011/12:429 av Hans Ekström (S)

Kredittider för underleverantörer

Statsrådet Maria Larsson (KD)

33                                 

2011/12:440 av Anna Wallén (S)

Åtgärder mot drogen MDPV

Statsrådet Stefan Attefall (KD)

34                                 

2011/12:430 av Eva-Lena Jansson (S)

Regeringens utnämningspolitik

Statsrådet Ulf Kristersson (M)

35                                 

2011/12:437 av Monica Green (S)

Ekonomisk trygghet vid sjukdom

2011/12:438 av Monica Green (S)

Tilltron till trygghetssystemen

Lars Johansson (S) tar svaret

Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

36                                 

2011/12:439 av Lars Johansson (S)

Regiontågen i Västsverige

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

37                                 

2011/12:432 av Eva-Lena Jansson (S)

Arbetsmarknadsåtgärden fas 3

     

    

                                   ______________________________