Torsdagen den 13 september 2012

Föredragningslista 2011/12:140

2011/12:140

Torsdagen den 13 september 2012

Kl.

12.00

Interpellationssvar

________________________________________________________

    

Justering av protokoll

1                                     

Protokollet från sammanträdet torsdagen den 6 september

    

Avsägelse

2                                     

Anders Åkesson (C) som suppleant i kulturutskottet

    

Anmälan om kompletteringsval

3                                     

Rickard Nordin (C) som suppleant i kulturutskottet

    

Meddelande om parentation och upprop

Tisdagen den 18 september

4                                     

För att hedra minnet av riksdagsledamöterna Johnny Munkhammar, Carina Moberg och William Petzäll inleds sammanträdet kl. 11.00 med parentation. Därefter sker upprop kl. 11.30

    

Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen, m.m.

Ansvarigt utskott

5                                     

2011/12:FPM181 Direktivet om skydd av EU:s finansiella intressen genom straffrättsliga bestämmelser KOM(2012) 363

JuU

6                                     

2011/12:FPM182 Ny EU-förordning om kliniska prövningar KOM(2012) 369

SoU

    

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

7                                     

2011/12:171 Samverkan för att förebygga ungdomsbrottslighet

Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition. Motionstiden utgår den 3 oktober

JuU

EU-dokument

8                                     

KOM(2012) 473 Grönbok Kunskap i havsfrågor 2020 från kartläggning av havsbotten till havsprognoser

MJU

    

Anmälan om uteblivet svar på interpellation

9                                     

2011/12:447 av Gunilla Svantorp (S)

Patientens ställning utifrån behov i vården

    

Svar på interpellationer

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Finansminister Anders Borg (M)

10                                 

2011/12:433 av Leif Jakobsson (S)

F-skatt

2011/12:441 av Monica Green (S)

Falska F-skattsedlar

11                                 

2011/12:434 av Leif Jakobsson (S)

Tonnageskatt och utflaggning

2011/12:445 av Lars Johansson (S)

Tonnageskatt eller utflaggning

12                                 

2011/12:435 av Hans Olsson (S)

Den ekonomiska politiken och jobben

13                                 

2011/12:444 av Lars Johansson (S)

Trängselskatt för utländska fordon

Statsrådet Maria Larsson (KD)

14                                 

2011/12:448 av Kenneth G Forslund (S)

Tobaksdirektivet

Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

15                                 

2011/12:449 av Peter Hultqvist (S)

Järnvägsinvesteringar

     

    

                                   ______________________________