Torsdag den 8 september 2016

Föredragningslista 2015/16:130

Föredragningslista

2015/16:130

Torsdagen den 8 september 2016

Kl.

12.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Anmälan om ny riksdagsledamot

1

Ann-Britt Åsebol (M) som ny ledamot i riksdagen fr.o.m. den 13 september 2016

Avsägelser

2

Christina Örnebjär (L) som ledamot i trafikutskottet

3

Ulf Bengtsson som riksrevisor

Anmälan om kompletteringsval

4

Nina Lundström (L) som ledamot i trafikutskottet

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

5

2015/16:770 av Christina Höj Larsen (V)
Rätten till familjeåterförening

6

2015/16:772 av Larry Söder (KD)
Information till skatteutskottet

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

7

2015/16:FPM121 Ändrade regler för europeiska riskkapitalfonder och europeiska fonder för socialt företagande KOM(2016) 461

FiU

8

2015/16:FPM122 EU-gemensamt system för vidarebosättning KOM(2016) 468

SfU

9

2015/16:FPM123 Ändrad förordning för stabilitetsinstrumentet för att möjliggöra kapacitetsbyggande KOM(2016) 447

UU

Anmälan om granskningsrapport

10

RiR 2016:17 Ett förutsägbart bistånd – trots en osäker finansiering

UU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

11

2015/16:198 En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för kunskap
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 28 september 2016

UbU

EU-dokument

12

KOM(2016) 543 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ett Europaår för kulturarv
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 27 oktober 2016

KrU

13

KOM(2016) 547 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr1920/2006 vad gäller informationsutbyte, system för tidig varning och riskbedömningsförfarande avseende nya psykoaktiva ämnen
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 27 oktober 2016

SoU

14

KOM(2016) 551 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av en gemensam ram för europeisk statistik om personer och hushåll, som grundas på uppgifter på individnivå som samlas in genom urvalsundersökningar
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 27 oktober 2016

FiU

Interpellationssvar

Utrikesminister Margot Wallström (S)

15

2015/16:707 av Christina Höj Larsen (V)
Eventuellt avtal mellan EU och Libyen

16

2015/16:753 av Mikael Oscarsson (KD)
Nordstream 2

17

2015/16:768 av Hans Wallmark (M)
Ryskt kärnbränsle i svenska kärnkraftverk

Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

18

2015/16:749 av Mats Green (M)
Det svenska kräftfisket

Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

19

2015/16:711 av Mathias Sundin (L)
Rymdturism i Sverige

20

2015/16:760 av Jan Ericson (M)
Studiemedel till körkort

Statsrådet Anders Ygeman (S)

21

2015/16:748 av Mikael Oscarsson (KD)
Blåljuspersonalens möjlighet att göra sitt jobb

22

2015/16:751 av Alexandra Anstrell (M)
Personalpolitiken inom polisen

23

2015/16:757 av Annika Hirvonen Falk (MP)
Åtgärder för att misstänkta fall av människohandel av flyktingbarn utreds av polis

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

24

2015/16:767 av Daniel Bäckström (C)
Ett styr- och reglertekniskt forskningscentrum i Säffle

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.