Torsdag den 7 december 2017

Kammarens föredragningslistor 2017/18:45

Föredragningslista

2017/18:45

Torsdagen den 7 december 2017

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Statsministerns frågestund

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 16 november

 

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

2

2017/18:199 av Hans Wallmark (M)
Placeringen av EUs läkemedelsmyndighet

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

3

2017/18:58 Genomförande av oskuldspresumtionsdirektivet

JuU

4

2017/18:60 Avtal om ekonomi och handel (CETA) samt strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och dess medlemsstater och Kanada
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för dessa propositioner
Motionstiden utgår den 19 januari 2018

UU

 

Skrivelse

 

5

2017/18:46 Riksrevisionens rapport om tillgängligheten till Statistiska centralbyråns registerdata
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 19 januari 2018

FiU

 

EU-dokument

 

6

KOM(2017) 706 Ändrat förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 904/2010 vad gäller åtgärder för att stärka det administrativa samarbetet på mervärdesskatteområdet
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 30 januari 2018

SkU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Socialförsäkringsutskottets betänkande

 

7

Bet. 2017/18:SfU4 Utgiftsområde 8 Migration

1 res. (SD)

 

Trafikutskottets betänkande

 

8

Bet. 2017/18:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer

5 res. (S, MP, C, V)

 

Ärenden för avgörande kl. 16.00

 

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Näringsutskottets betänkande

 

9

Bet. 2017/18:NU3 Utgiftsområde 21 Energi

1 res. (SD)

 

Konstitutionsutskottets betänkande

 

10

Bet. 2017/18:KU6 En strategi för arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige

2 res. (V)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Utrikesutskottets utlåtande

 

11

Utl. 2017/18:UU4 Kommissionens arbetsprogram 2018

10 res. (S, SD, MP, V, L)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

12

Bet. 2017/18:MJU2 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

4 res. (M, SD, KD)

 

Försvarsutskottets betänkande

 

13

Bet. 2017/18:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

14 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

14

Statsministerns frågestund kl. 14.00

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.