Torsdag den 5 juni 2014

Föredragningslista 2013/14:120

Föredragningslista

2013/14:120

Torsdagen den 5 juni 2014

Kl.

12.00

Aktuell debatt

Interpellationssvar

14.00

Frågestund

             

Aktuell debatt

1

Debatt om FN:s klimatpanels senaste vetenskapliga rapport

Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan

Tisdagen den 10 juni

2

Interpellationssvar tillkommer kl. 18.00

Avsägelse

3

Elisabeth Thand Ringqvist (C) som ersättare för riksdagsledamot

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Ansvarigt utskott

4

2013/14:35 Tisdagen den 27 maj

NU

5

2013/14:41 Tisdagen den 3 juni

FiU

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

6

2013/14:491 av Jens Holm (V)
Nettodebitering

7

2013/14:494 av Annika Lillemets (MP)
Villkor för svenskt lån till Ukraina

8

2013/14:498 av Jens Holm (V)
Minskad användning av kemikalier i textilier

9

2013/14:503 av Tina Ehn (MP)
Det svenska modeundret och utbildningspolitiken

10

2013/14:508 av Matilda Ernkrans (S)
Kostnadseffektiv miljö- och klimatpolitik

11

2013/14:529 av Helén Pettersson i Umeå (S)
Vargens utbredning

12

2013/14:532 av Matilda Ernkrans (S)
Bisfenol A

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

13

RiR 2014:11 Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens - Rätt insats i rätt tid?

AU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av prop. 2013/14:229 Särskilda regler för viss utbildning med musikalisk inriktning

14

2013/14:Ub22 av Rossana Dinamarca m.fl. (V)

UbU

15

2013/14:Ub23 av Tina Ehn (MP)

UbU

med anledning av redog. 2013/14:RR4 Riksrevisionens redogörelse för granskningen av årsredovisningen för staten 2013

16

2013/14:Fi16 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)

FiU

Ärenden för förnyad bordläggning

Reservationer

Utrikesutskottets betänkanden

17

Bet. 2013/14:UU20 Biståndspolitisk plattform

22 res. (S, MP, SD, V)

18

Bet. 2013/14:UU3 Norden

4 res. (S, SD)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

19

Bet. 2013/14:MJU18 Avgifter för tillsyn enligt drivmedelslagen

20

Bet. 2013/14:MJU20 Klimatpolitik

28res. (S, MP, SD, V)

21

Bet. 2013/14:MJU22 Ny lag om virkesmätning

1 res. (SD)

22

Bet. 2013/14:MJU24 Hushållning med havsområden

2 res. (MP, V)

Konstitutionsutskottets betänkande

23

Bet. 2013/14:KU40 Kommunal medfinansiering av viss forskningsinfrastruktur

Interpellationssvar

Statsrådet Maria Larsson (KD)

24

2013/14:434 av Per Bolund (MP)
Stöd till kvinnojourer

25

2013/14:468 av Eva Olofsson (V)
Hemtjänstpersonalens arbetsmiljö

Statsrådet Maria Arnholm (FP)

26

2013/14:409 av Gunilla Svantorp (S)
Övergång mellan system inom vuxenutbildning

Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M)

27

2013/14:446 av Ali Esbati (V)
Insyn i Arbetsförmedlingens upphandlingar

28

2013/14:452 av Kerstin Nilsson (S)
Arbetsvillkoren för vikarier

29

2013/14:456 av Ann-Christin Ahlberg (S)
Unga som fastnar i fas 3
2013/14:458 av Johan Andersson (S)
Bristen på åtgärder för att mildra ungdomsarbetslösheten

30

2013/14:457 av Patrik Björck (S)
A-kassa och försörjningsstöd

31

2013/14:465 av Raimo Pärssinen (S)
Negativa konsekvenser av neddragningen på Arbetsmiljöverket

Frågestund kl. 14.00

32

Frågor besvaras av:
Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)
Finansminister Anders Borg (M)
Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)
Miljöminister Lena Ek (C)
Statsrådet Maria Arnholm (FP)

Ärende för avgörande
tisdagen den 10 juni kl. 15.30

Reservationer

Tidigare slutdebatterade

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

33

Bet. 2013/14:MJU17 Landsbygdspolitik

6 res. (S, MP, SD, V)