Torsdag den 4 februari 2016

Föredragningslista 2015/16:63

Föredragningslista

2015/16:63

Torsdagen den 4 februari 2016

Kl.

12.00

Interpellationssvar

14.00

Frågestund

______________________________________________________________________________

Anmälan om gruppledare för partigrupp

1

Mia Sydow Mölleby (V) fr.o.m. den3 februari

Anmälan om ersättare för gruppledare för partigrupp

2

Maj Karlsson (V) fr.o.m. den3 februari

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

3

2015/16:18 Torsdagen den 28 januari

JuU

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

EU-dokument

4

KOM(2015) 598 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt RegionkommitténEn luftfartsstrategi för Europa

TU

Interpellationssvar

Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

5

2015/16:326 av Johan Hultberg (M)
Ett ändamålsenligt strandskydd

6

2015/16:318 av Rickard Nordin (C)
Oroväckande trög marknad för fossiloberoende bilar

Statsrådet Anna Johansson (S)

7

2015/16:344 av Jessica Rosencrantz (M)
EU:s nya direktiv för fordonsbesiktning

Frågestund kl. 14.00

8

Frågor besvaras av:
Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Statsrådet Anna Johansson (S)
Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)
Statsrådet Aida Hadzialic (S)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.