Torsdag den 31 augusti 2017

Föredragningslista 2016/17:133

Föredragningslista

2016/17:133

Torsdagen den 31 augusti 2017

Kl.

12.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdena torsdagen den 8 juni, fredagen den 9 juni, måndagen den 12 juni, tisdagen den 13 juni, onsdagen den 14 juni, torsdagen den 15 juni, fredagen den 16 juni, måndagen den 19 juni, tisdagen den 20 juni, onsdagen den 21 juni, måndagen den 26 juni och tisdagen den 27 juni

Anmälan om förändring i regeringens sammansättning

2

Anders Ygeman (S) har entledigats som statsråd fr.o.m. den 27 juli

3

Anna Johansson (S) har entledigats som statsråd fr.o.m. den 27 juli

4

Gabriel Wikström (S) har entledigats som statsråd fr.o.m. den 27 juli

5

Heléne Fritzon (S) har förordnats som statsråd fr.o.m. den 27 juli

6

Tomas Eneroth (S) har förordnats som statsråd fr.o.m. den 27 juli

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

7

Anders Ygeman (S) fr.o.m. den 27 juli
Därmed upphör Anders Österbergs (S) uppdrag som statsrådsersättare

8

Anna Johansson (S) fr.o.m. den 27 juli
Därmed upphörShadiye Heydaris (S)uppdrag som statsrådsersättare

9

Serkan Köse (S) fr.o.m. den 1 september
Därmed upphörAnders Lönnbergs (S) uppdrag som statsrådsersättare

10

Mats Persson (L) fr.o.m. den 7 augusti
Därmed upphörCamilla Mårtensens (L)uppdrag som ersättare

Avsägelser

11

Hanna Gedin (V) som ersättare i riksdagen fr.o.m. i dag

12

Daniel Sestrajcic (V) som ledamot i riksdagen fr.o.m. i dag

13

Tomas Eneroth (S) som ledamot i krigsdelegationen fr.o.m. i dag

14

Mia Sydow Mölleby (V) suppleant i EU-nämnden fr.o.m. i dag

15

Stefan Holgersson som justitieombudsman fr.o.m. den 18 september

Anmälan om ersättare för statsråd

16

ClasGöran Carlsson (S) som ersättare för statsrådet Tomas Eneroth (S) fr.o.m. den 27 juli

17

Sultan Kayhan (S) som ersättare för statsrådet Ylva Johansson (S) fr.o.m. den 27 juli t.o.m. den 22 oktober

Anmälan om ersättare

18

Anders Österberg (S) som ersättare fr.o.m. den 27 juli t.o.m. den 22 oktober under Arhe Hamednacas (S) ledighet
Därmed upphörde Mattias Vepsäs (S) uppdrag som ersättare

19

John Widegren (M) som ersättare fr.o.m. den 11 september t.o.m. den 31 december under Andreas Norléns (M) ledighet

Anmälan om kompletteringsval

20

Anders Ygeman (S) som ledamot i krigsdelegationen, Utrikesnämnden, valberedningen och riksdagsstyrelsen samt som suppleant i Nordiska rådets svenska delegation

21

Nina Lundström (L) som suppleant i konstitutionsutskottet

22

Eva-Lena Gustavsson (S) som suppleant i konstitutionsutskottet och civilutskottet under Jonas Gunnarssons (S) ledighet

23

Jamal Mouneimne (S) som suppleant i utrikesutskottet fr.o.m. idag t.o.m. den 15 oktober under Katarina Köhlers (S) ledighet

Anmälan om ordförande i EU-nämnden

24

Jonas Eriksson (MP) som ordförande i EU-nämnden fr.o.m. den 15 juli

Anmälan om gruppledare för partigrupp

25

Anders Ygeman (S) fr.o.m. den 8 augusti

26

Anmälan om interpellationer

27

Anmälan om skriftliga frågor och svar

Anmälan om uteblivna svar på interpellationer

28

2016/17:424 av Edward Riedl (M)
Direktflyg från Sverige

29

2016/17:425 av Edward Riedl (M)
Kritiken mot förslaget om en flygskatt

30

2016/17:427 av Edward Riedl (M)
Flygskatt och miljövinster

31

2016/17:428 av Edward Riedl (M)
Arlandas konkurrenskraft

32

2016/17:558 av Kerstin Lundgren (C)
Förnyelse av körkortet för FN-svenskar i Somalia

33

2016/17:586 av Lars Hjälmered (M)
Transoceana direktanlöp till Göteborgs hamn

34

2016/17:587 av Mikael Oscarsson (KD)
Transportstyrelsens hantering av sekretessbelagda uppgifter

Anmälan om uteblivna svar på skriftliga frågor

35

2016/17:1735 av Hans Wallmark (M)
Icke-säkerhetsklassade utländska personers tillgång till hemlig information från Transportstyrelsen

36

2016/17:1736 av Hans Wallmark (M)
Infrastrukturministerns åtgärder med anledning av att icke-säkerhetsklassade personer i utlandet haft tillgång till hemlig information från Transportstyrelsen

37

2016/17:1737 av Hans Wallmark (M)
Inrikesministerns information med anledning av icke-säkerhetsklassade personers tillgång till hemlig information hos Transportstyrelsen

38

2016/17:1738 av Hans Wallmark (M)
Inrikesministerns åtgärder med anledning av att icke-säkerhetsklassade personer i utlandet haft tillgång till hemlig information från Transportstyrelsen

39

2016/17:1739 av Hans Wallmark (M)
Försvarsministerns information med anledning av att icke-säkerhetsklassade personer i utlandet haft tillgång till hemlig information från Transportstyrelsen

40

2016/17:1743 av Sten Bergheden (M)
Dumpade bilar

41

2016/17:1753 av Nina Lundström (L)
Trängselskatt och integritetsskyddet vid brott mot föreskrifter

42

2016/17:1754 av Sten Bergheden (M)
Upprustning av Kinnekullebanan

43

2016/17:1756 av Roger Haddad (L)
Åtgärder mot bilmålvakter

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Ansvarigt utskott

44

2016/17:43 Torsdagen den 29 juni

FöU

45

2016/17:39 Torsdagen den 24 augusti

SkU

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

46

2016/17:578 av Mikael Dahlqvist (S)
Arbetsförmedlingens nedläggning av lokala kontor

47

2016/17:580 av Sofia Fölster (M)
Rekrytering av internationell kompetens

48

2016/17:603 av Per Klarberg (SD)
Terrorhot mot järnvägen

49

2016/17:606 av Peter Helander (C)
Trafikplikt på flyglinjen Mora-Arlanda

50

2016/17:607 av Lotta Finstorp (M)
Skyddade identiteter

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

51

2016/17:FPM97 Förslag till EU:s årsbudget för 2018

FiU

52

2016/17:FPM98 MRV CO2 tunga fordon KOM(2017) 279

TU

53

2016/17:FPM99 En konvention om verkställighet av medlingsöverenskommelser

JuU

54

2016/17:FPM100 Förslag till förordning om en europeisk solidaritetskår KOM(2017) 262

KrU

55

2016/17:FPM101 Eurovinjettdirektivet KOM(2017) 276, KOM(2017) 275

TU

56

2016/17:FPM102 Diskussionsunderlag om en fördjupad ekonomisk och monetär union KOM(2017) 291

FiU

57

2016/17:FPM103 Förordningarna om kör- och vilotider och färdskrivare KOM(2017) 277

TU

58

2016/17:FPM104 Ändringar av EU:s tillstånds- och godsförordningar KOM(2017) 281

TU

59

2016/17:FPM105 Ändring av direktiv om användning av hyrda fordon för godstransporter på väg KOM(2017) 282

TU

60

2016/17:FPM106 Direktiv om kompatibla elektroniska vägtullsystem KOM(2017) 280

TU

61

2016/17:FPM107 Ändringar i kontrolldirektivet för kör- och vilotider samt utstationeringsdirektivet KOM(2017) 278

TU

62

2016/17:FPM108 Förordning om harmonisering av bruttonationalinkomsten KOM(2017) 329

FiU

63

2016/17:FPM109 Förhandlingsmandat för en överenskommelse mellan EU och Ryssland om ett rättsligt ramverk för Nord Stream 2

NU

64

2016/17:FPM110 Direktiv om informationsskyldighet vid gränsöverskridande skatteupplägg och automatiskt utbyte av upplysningar om sådana KOM(2017) 335

SkU

65

2016/17:FPM111 Förordning om rättvis konkurrens inom luftfarten KOM(2017) 289

TU

66

2016/17:FPM112 Strategisk ansats till resiliens JOIN(2017) 21

UU

67

2016/17:FPM113 Europeiska handlingsplanen för försvarsfonden och försvarsindustriprogrammet KOM(2017) 295, KOM(2017) 294

FöU

68

2016/17:FPM114 Det europeiska försvarets framtid KOM(2017) 315

UU

69

2016/17:FPM115 Ändrade regler för tillsyn över centrala motparter i EU och i tredjeland SWD(2017) 148, KOM(2017) 331

FiU

70

2016/17:FPM116 Meddelande om EU:s bidrag till ett reformerat Iterprojekt 2013/14:FPM4, KOM(2017) 319

NU

71

2016/17:FPM117 EU:s framtida finanser KOM(2017) 358

FiU

72

2016/17:FPM118 Förordning om en europeisk privat pensionsprodukt KOM(2017) 343

FiU

73

2016/17:FPM119 Förordning om systemet för lokalisering av domar mot tredjelandsmedborgare (Ecris-TCN) KOM(2017) 344

JuU

74

2016/17:FPM120 Ny förordning för byrån för it-stöd (eu-LISA) KOM(2017) 352

JuU

75

2016/17:FPM121 Ändring av artikel om clearingsystem i stadgan för Europeiska centralbanken

FiU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

76

2016/17:212 Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 20 september

SfU

Skrivelse

77

2016/17:211 Redovisning av fördelningen av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2016
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 20 september

SoU

EU-dokument

78

KOM(2017) 240 Diskussionsunderlag Hur vi bemöter globaliseringen

NU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Utrikesminister Margot Wallström (S)

79

2016/17:472 av Christian Holm Barenfeld (M)
Saudiarabien och FN:s jämställdhetsarbete
2016/17:495 av Sofia Fölster (M)
Saudiarabien i FN:s kvinnokommission

80

2016/17:476 av Christian Holm Barenfeld (M)
Situationen i Venezuela
2016/17:489 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)
Händelserna i Venezuela

81

2016/17:500 av Karin Enström (M)
Omröstningen om Unescoresolution nr 30

82

2016/17:506 av Karin Enström (M)
Kemvapenattacken mot civila i Syrien

83

2016/17:537 av Markus Wiechel (SD)
Stöd till Somaliland

Finansminister Magdalena Andersson (S)

84

2016/17:551 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
Skattebefrielse för höginblandade biobränslen

85

2016/17:585 av Caroline Szyber (KD)
Finanspolitikens effekter på bostadsmarknaden

Statsrådet Per Bolund (MP)

86

2016/17:579 av Hans Rothenberg (M)
Betalningsmedel

Statsrådet Peter Eriksson (MP)

87

2016/17:577 av Roger Hedlund (SD)
Kommuners köp av bostadsrätter

88

2016/17:581 av Hans Rothenberg (M)
Företagskonkurser i byggbranschen

Miljöminister Karolina Skog (MP)

89

2016/17:523 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
Översyn av artskyddsförordningen

90

2016/17:553 av Mikael Oscarsson (KD)
Myggbekämpning vid nedre Dalälven

91

2016/17:572 av Cassandra Sundin (SD)
Grön rehabilitering

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.