Torsdag den 3 december 2020

Föredragningslista 2020/21:46

Föredragningslista

2020/21:46

Torsdagen den 3 december 2020

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

15.20

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 12 november

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

2

2020/21:173 av Roger Haddad (L)
Föräldrapåverkan på skolans personal

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

3

2020/21:FPM39 Meddelande om gröna körfält COM(2020) 685

TU

Ärende för avgörande kl. 15.20

Reservationer

Tidigare slutdebatterade

Utrikesutskottets betänkande

4

Bet. 2020/21:UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

4 res. (M, C, KD, L)

Ärenden för debatt och avgörande

Utrikesutskottets utlåtande

5

Utl. 2020/21:UU5 Kommissionens arbetsprogram 2021

2 res. (SD, V)

Kulturutskottets betänkande

6

Bet. 2020/21:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

3 res. (M, L)

Utbildningsutskottets betänkande

7

Bet. 2020/21:UbU6 Riksrevisionens rapport om holdingbolag vid universitet och högskolor

5 res. (M, C, KD, L)

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

8

Bet. 2020/21:SfU12 Försörjningskravet för uppehållstillstånd enligt tillfälliga lagen
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

1 res. (S, V, MP)

9

Bet. 2020/21:SfU11 Förlängd ersättning till riskgrupper

2 res. (SD, V)

10

Bet. 2020/21:SfU9 Riksrevisionens rapport om flerbarnstillägget i barnbidraget

2 res. (SD, C)

11

Bet. 2020/21:SfU10 Riksrevisionens rapport om vägen till arbete efter nekad sjukpenning

4 res. (SD, C, V, KD, L)

Frågestund kl. 14.00

12

Frågor besvaras av:
Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)
Finansminister Magdalena Andersson (S)
Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.