Torsdag den 28 november 2019

Föredragningslista 2019/20:40

Föredragningslista

2019/20:40

Torsdagen den 28 november 2019

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Statsministerns frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Anmälan om vice gruppledare för partigrupp

1

Annika Hirvonen Falk (MP) fr.o.m. den 26 november

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2

2019/20:127 av Mattias Bäckström Johansson (SD)
En vätgasstrategi för Sverige

3

2019/20:157 av Andreas Carlson (KD)
Tillträdesförbud

4

2019/20:165 av Niklas Wykman (M)
Långsiktiga effekter av sänkt skatt på arbete

Ärende för avgörande kl. 16.00

Reservationer

Tidigare slutdebatterat

Trafikutskottets betänkande

5

Bet. 2019/20:TU4 Skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning

4 res. (S, M, C, V, KD, MP)

Ärenden för debatt och avgörande

Finansutskottets betänkanden

6

Bet. 2019/20:FiU6 AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2018

1 res. (V)

7

Bet. 2019/20:FiU28 Ingripanden mot utländska kreditinstitut och vissa andra penningtvättsfrågor

8

Bet. 2019/20:FiU29 Skyldighet för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster

1 res. (V)

Civilutskottets betänkande

9

Bet. 2019/20:CU5 Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag

3 res. (M, SD, V, KD)

Skatteutskottets betänkanden

10

Bet. 2019/20:SkU8 Genomförande av regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att neutralisera effekterna av hybrida missmatchningar

11

Bet. 2019/20:SkU9 Genomförande av regler om beskattning av inkomst från obeaktat fast driftställe i EU:s direktiv mot skatteundandraganden

12

Statsministerns frågestund kl. 14.00

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.