Torsdag den 26 juni 2014

Föredragningslista 2013/14:132

Föredragningslista

2013/14:132

Torsdagen den 26 juni 2014

Kl.

09.00

Arbetsplenum

Avtackning

16.00

Votering

Interpellationssvar

             

Ansökan om fortsatt ledighet

1

Anders Flanking (C) fr.o.m. den 18 september t.o.m. den 29 september
Ersättare Rickard Nordin (C)

Anmälan om kompletteringsval

2

Annika Lillemets (MP) som suppleant i utrikesutskottet

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Skrivelser

3

2013/14:244 Riksrevisionens rapport om staten och det civila samhället i integrationsarbetet
Talmannen föreslår att behandlingen avskrivelsen får uppskjutas till nästa valperiod
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 6 oktober 2014

AU

4

2013/14:245 En nationell strategi för en effektiv regim för bekämpning av penningtvätt och av finansiering av terrorism
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den6oktober 2014

JuU

EU-dokument

5

KOM(2014) 340 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 vad gäller inrättandet av en registeransvarig för rättssäkerhetsgarantier
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 22 september 2014

JuU

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

Finansutskottets betänkande

Gemensam debatt bet. 2013/14:FiU20 och 2013/14:SkU33

6

Bet. 2013/14:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken

5 res. (S, MP, SD, V)

Skatteutskottets betänkande

7

Bet. 2013/14:SkU33 Redovisning av skatteutgifter 2014

1 res. (S)

Finansutskottets betänkande

8

Bet. 2013/14:FiU36 Uppskov till 2014/15 års riksmöte med behandlingen av vissa ärenden

9

Avtackning

Interpellationssvar

Statsrådet Stefan Attefall (KD)

10

2013/14:537 av Tina Ehn (MP)
Myndigheters placering och nedläggning av skattekontor runt om i landet

Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M)

11

2013/14:479 av Anders Karlsson (S)
Arbetslösheten i Skåne

12

2013/14:483 av Annika Lillemets (MP)
Friår som arbetsmarknadsåtgärd

13

2013/14:489 av Jasenko Omanovic (S)
Åtgärder mot den höga ungdomsarbetslösheten
2013/14:490 av Marie Nordén (S)
Den höga ungdomsarbetslösheten i Jämtlands län

14

2013/14:501 av Eva-Lena Jansson (S)
Missbruk av visstidsanställning