Torsdag den 26 januari 2017

Föredragningslista 2016/17:61

Föredragningslista

2016/17:61

Torsdagen den 26 januari 2017

Kl.

12.00

Interpellationssvar

14.00

Frågestund

______________________________________________________________________________

Anmälan om ersättare för statsråd

1

Anders Lönnberg (S) som ersättare för statsrådet Magdalena Andersson (S) fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 31 augusti 2017 under Serkan Köses (S) ledighet

2

Gustaf Lantz (S) som ersättare för statsrådetArdalan Shekarabi (S) fr.o.m. den 24 april t.o.m. den 31 december 2017 under Sanne Lennströms (S) ledighet

Anmälan om kompletteringsval

3

Cassandra Sundin (SD) som suppleant i näringsutskottet

4

Anders Lönnberg (S) som suppleant i utrikesutskottet, socialförsäkringsutskottet och arbetsmarknadsutskottet fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 31 augusti 2017 under Serkan Köses (S) ledighet

5

Gustaf Lantz (S) som suppleant i justitieutskottet, kulturutskottet och utbildningsutskottet fr.o.m. den 24 april t.o.m. den 31 december 2017 under Sanne Lennströms (S) ledighet

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

6

2016/17:225 av Maria Malmer Stenergard (M)
Höjd skatt för fåmansföretagare

7

2016/17:226 av Helena Bouveng (M)
Enkla jobb

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

8

2016/17:76 Ny lag om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet

SfU

9

2016/17:83 Några körkortsfrågor

TU

Skrivelser

10

2016/17:82 Riksrevisionens rapport om statliga insatser inom arbetsmiljöområdet

AU

11

2016/17:87 Riksrevisionens rapport om Förberedande och orienterande utbildning – Arbetsförmedlingens styrning, användning och uppföljning

AU

EU-dokument

12

KOM(2016) 851 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 806/2014 vad gäller kreditinstituts och värdepappersföretags förlustabsorberings- och rekapitaliseringskapacitet
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 21 mars 2017

FiU

13

KOM(2016) 852 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/59/EU vad gäller kreditinstituts och värdepappersföretags förlustabsorberings- och rekapitaliseringskapacitet och om ändring av direktiv 98/26/EG, direktiv 2002/47/EG, direktiv 2012/30/EU, direktiv 2011/35/EU, direktiv 2005/56/EG, direktiv 2004/25/EG och direktiv 2007/36/EG
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 21 mars 2017

FiU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Miljöminister Karolina Skog (MP)

14

2016/17:232 av Ola Johansson (C)
Moratorium för omprövning av småskalig vattenkraft
Annika Qarlsson (C) tar svaret

Frågestund kl. 14.00

15

Frågor besvaras av:
Statsrådet Isabella Lövin (MP)
Statsrådet Ibrahim Baylan (S)
Miljöminister Karolina Skog (MP)
Statsrådet Anna Ekström (S)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.