Torsdag den 25 augusti 2016

Föredragningslista 2015/16:128

Föredragningslista

2015/16:128

Torsdagen den 25 augusti 2016

Kl.

12.00

Val

ca 12.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Avsägelser

1

Erik Ullenhag (L) som ledamot i riksdagen

2

Håkan Juholt (S) som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 12 september

3

Anders Flanking (C) som ersättare i riksdagen

4

Lawen Redar (S) som suppleant i skatteutskottet

5

Susanne Ackum som riksrevisor

6

Marianne Eliason som ledamot i Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna

Val

7

Konstitutionsutskottet har föreslagit:
Ulf Christoffersson som ledamot i Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna

Justering av protokoll

8

Justering av protokoll från sammanträdena onsdagen den 8, torsdagen den 9, fredagen den 10, måndagen den 13, tisdagen den 14, onsdagen den 15, torsdagen den 16, fredagen den 17, måndagen den 20, tisdagen den 21, onsdagen den 22, måndagen den 27 ochtisdagen den 28 juni

9

Anmälan om interpellationer

10

Anmälan om skriftliga frågor och svar

Anmälan om förändring i regeringens sammansättning

11

Aida Hadzialic (S) har entledigats som statsråd fr.o.m. den 15 augusti

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

12

Ali Esbati (V) fr.o.m. den 28 juli
Därmed upphörde Jenny Bengtssons (V) uppdrag som ersättare

13

Jeff Ahl (SD) fr.o.m. den 29 juli
Därmed upphörde Crister Spets (SD) uppdrag som ersättare för Julia Kronlid (SD)

14

Jonas Eriksson (MP) fr.o.m. den 1 augusti
Därmed upphörde Camilla Hanséns (MP) uppdrag som ersättare

15

Annika Hirvonen Falk (MP) fr.o.m. den 7 augusti
Därmed upphörde Mats Pertofts (MP) uppdrag som ersättare

Anmälan om ersättare

16

Anna Vikström (S) som ersättare fr.o.m. den 10 augusti underAzadeh Rojhan Gustafssons (S) ledighetistället för fr.o.m. den 14 augusti som tidigare har meddelats

17

Gustav Blix (M) som ersättare fr.o.m. den 3 oktober t.o.m. den 2 december under Amir Adans (M) ledighet

Anmälan om kompletteringsval

18

Gustav Blix (M) som suppleant i socialutskottet fr.o.m. den 3 oktober t.o.m. den 2 december under Amir Adans (M) ledighet

Meddelande om namnändring

19

Sanne Eriksson (S) har bytt namn till Sanne Lennström

Anmälan om ordförande i EU-nämnden

20

Åsa Romson (MP) som ordförande i EU-nämnden fr.o.m. den 17 juni

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

21

2015/16:40 Torsdagen den 26 maj

TU

22

2015/16:42 Torsdagen den 16 juni

TU

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

23

2015/16:727 av Fredrik Malm (L)
Behovet av reformer på arbetsmarknaden

24

2015/16:728 av Eva Lohman (M)
Statsbidrag till studieförbund

25

2015/16:731 av Jenny Petersson (M)
Fas 3

26

2015/16:736 av Michael Svensson (M)
Lärarlösa lektioner

27

2015/16:739 av Edward Riedl (M)
Beredskapsjobb

28

2015/16:747 av Roger Haddad (L)
Grov kvinnofridskränkning

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

29

2015/16:FPM99 Förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster KOM(2016) 285, SWD(2016) 166

TU

30

2015/16:FPM100 Förordning om konsumentskyddssamarbete KOM(2016) 283, SWD(2016) 164

CU

31

2015/16:FPM101 Ändringar i direktivet om audiovisuella medietjänster KOM(2016) 287

KU

32

2015/16:FPM102 En europeisk agenda för delningsekonomin KOM(2016) 356

NU

33

2015/16:FPM103 Meddelande om onlineplattformars roll i den digitala ekonomin KOM(2016) 288

TU

34

2015/16:FPM104 EU:s stöd till förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism KOM(2016) 379

KU

35

2015/16:FPM105 Förordning om grosistledet på roamingmarknader SWD(2016) 202, KOM(2016) 398, KOM(2016) 399, SWD(2016) 200

TU

36

2015/16:FPM106 Meddelande från kommissionen - Europeiska standarder för 2000-talet KOM(2016) 358

NU

37

2015/16:FPM107 Passagerarfartygspaketet KOM(2016) 370, KOM(2016) 371, KOM(2016) 369

TU

38

2015/16:FPM108 Meddelande om handlingsplan för integration av tredjelandsmedborgare KOM(2016) 377

AU

39

2015/16:FPM109 Förslag till en rekommendation om inrättandet av en kompetensgaranti KOM(2016) 382

UbU

40

2015/16:FPM110 En reviderad europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande KOM(2016) 383

UbU

41

2015/16:FPM111 Förslag till EU:s årsbudget för 2017

SEC(2016) 280

FiU

42

2015/16:FPM112 Ny partnerskapsram med tredjeländer KOM(2016) 385

UU

43

2015/16:FPM113 Nytt blåkortsdirektiv KOM(2016) 378

SfU

44

2015/16:FPM114 Utvärdering av investeringsplanen för Europa KOM(2016) 359

FiU

45

2015/16:FPM115 Förordning om ett unionsprogram för stärkt delaktighet för konsumenter i finansmarknadslagstiftningen KOM(2016) 388

FiU

46

2015/16:FPM116 Ny Bryssel II-förordning SWD(2016) 208, KOM(2016) 411, SWD(2016) 207

CU

47

2015/16:FPM117 Revidering av fjärde penningtvättsdirektivet KOM(2016) 450

FiU

48

2015/16:FPM118 Meddelande om stärkt motståndskraft i nätverk och informationssystem (cyberresiliens) KOM(2016) 410

FöU

49

2015/16:FPM119 Rådsbeslut om frihandelsavtal med Kanada - CETA KOM(2016) 443, KOM(2016) 444, KOM(2016) 470

NU

50

2015/16:FPM120 Ramprogram för EU:s byrå för grundläggande rättigheter 2018-2022 KOM(2016) 442

KU

Anmälan om granskningsrapporter

51

RiR 2016:13 Utrikesförvaltningens konsulära krisberedskap – förutsättningar för effektiv insats?

UU

52

RiR 2016:14 Den offentliga förvaltningens digitalisering – En enklare, öppnare och effektivare förvaltning?

FiU

53

RiR 2016:15 Det livslånga lärandet inom högre utbildning

UbU

54

RiR 2016:16 Behövs myndigheternas delårsrapporter? – Nytta och kostnader

FiU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

55

2015/16:195 Nytt regelverk om upphandling
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 21 september

FiU

Skrivelser

56

2015/16:190 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2015

SoU

57

2015/16:192 Handlingsplan 2016–2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för dessa skrivelser
Motionstiden utgår den 21 september

JuU

EU-dokument

58

KOM(2016) 378 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktivom villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkompetent anställning
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 22 september 2016

SfU

59

KOM(2016) 418 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordningom ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen för vissa medlemsstater som drabbats av eller hotas av allvarliga svårigheter med avseende på sin finansiella stabilitet
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 23 september 2016

NU

Interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Statsrådet Anna Johansson (S)

60

2015/16:738 av Edward Riedl (M)
Transportinfrastrukturen i Norrland

61

2015/16:740 av Edward Riedl (M)
Olagliga körskolor

62

2015/16:742 av Edward Riedl (M)
Vägunderhållets påverkan på nollvisionen
2015/16:743 av Edward Riedl (M)
Sveriges konkurrenskraft

Statsrådet Ann Linde (S)

63

2015/16:734 av Jens Holm (V)
Handelsavtalet CETA

Utrikesminister Margot Wallström (S)

64

2015/16:707 av Christina Höj Larsen (V)
Eventuellt avtal mellan EU och Libyen

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.