Torsdag den 21 januari 2021

Föredragningslista 2020/21:68

Föredragningslista

2020/21:68

Torsdagen den 21 januari 2021

Kl.

12.00

Interpellationssvar

14.00

Frågestund

______________________________________________________________________________

Anmälan om ersättare

1

Hannah Bergstedt (S) som ersättare fr.o.m. den 15 mars t.o.m. den 31 augusti under Emilia Töyräs (S) ledighet

Anmälan om kompletteringsval

2

Ola Johansson (C) som suppleant i valberedningen

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

3

2020/21:290 av Boriana Åberg (M)
Hot och våld i arbetslivet

4

2020/21:311 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Ungdomsarbetslösheten

5

2020/21:318 av Elisabeth Svantesson (M)
Arbetslöshetens inverkan på välfärden

6

2020/21:319 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Antalet arbetslösa i Sverige

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

7

2020/21:FPM67 Förslag till förordning om en inre marknad för digitala tjänster COM(2020) 825

NU

8

2020/21:FPM68 Förordning om riktlinjer för transeuropeisk energiinfrastruktur (TEN-E) COM(2020) 824

NU

9

2020/21:FPM69 Ändring av förordning om ankomst- och avgångstider vid flygplatser (slotsförordningen) COM(2020) 818

TU

10

2020/21:FPM70 EU:s strategi för cybersäkerhet för ett digitalt decennium JOIN(2020) 18

FöU

11

2020/21:FPM71 Direktiv om åtgärder för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela unionen COM(2020) 823

FöU

12

2020/21:FPM72 Direktiv om resiliens inom kritiska enheter COM(2020) 829

FöU

13

2020/21:FPM73 En strategi för hantering av nödlidande lån i spåren av covid-19-pandemin COM(2020) 822

FiU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av skr. 2020/21:56 Internationella försvarssamarbeten

14

2020/21:3810 av Björn Söder m.fl. (SD)

UU

15

2020/21:3814 av Håkan Svenneling m.fl. (V)

UU

16

2020/21:3816 av Pål Jonson m.fl. (M, KD)

UU

17

2020/21:3832 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

UU

EU-dokument

18

COM(2020) 791 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2018/1862 om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete vad gäller Europols införande av registreringar
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 17 mars 2021

JuU

19

COM(2020) 818 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EEG) nr 95/93 vad gäller tillfälliga lättnader från reglerna om utnyttjande av ankomst- och avgångstider vid flygplatser i gemenskapen på grund av covid-19-pandemin
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 17 mars 2021

TU

20

COM(2020) 823 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela unionen, och om upphävande av direktiv (EU) 2016/1148
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 17 mars 2021

FöU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

21

2020/21:285 av Hannes Hervieu (C)
Företagare som utnyttjas av den organiserade brottsligheten under pandemin

Socialminister Lena Hallengren (S)

22

2020/21:278 av Acko Ankarberg Johansson (KD)
Äldreutredningen

23

2020/21:284 av Mikael Strandman (SD)
Den svenska coronastrategin

24

2020/21:293 av Lars Beckman (M)
Rullstolsgarage

Frågestund kl. 14.00

25

Frågor besvaras av:
Finansminister Magdalena Andersson (S)
Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)
Socialminister Lena Hallengren (S)
Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.