Torsdag den 2 december 2021

Föredragningslista 2021/22:39

Föredragningslista

2021/22:39

Torsdagen den 2 december 2021

Kl.

12.00

Arbetsplenum

15.20

Votering

______________________________________________________________________________

Avsägelser

1

Patrik Engström (S) som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 10 januari 2022

2

Julia Kronlid (SD) som ledamot i Utrikesnämnden

3

Markus Wiechel (SD) som suppleant i Utrikesnämnden

Anmälan om kompletteringsval

4

Jimmie Åkesson (SD) som ledamot i Utrikesnämnden

5

Henrik Vinge (SD) som suppleant i Utrikesnämnden

6

Marie Granlund (S) som suppleant i skatteutskottet fr.o.m. idag t.o.m. den 16 januari under Hillevi Larssons (S) ledighet

7

Ulrik Bergman (M) som suppleant i civilutskottet fr.o.m. idag t.o.m. den 13 februari 2022 under Carl-Oskar Bohlins (M) ledighet

8

Richard Herrey (M) som suppleant i trafikutskottet fr.o.m. den 10 december 2021 t.o.m. den 1 augusti 2022 under Magdalena Schröders (M) ledighet

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

9

2021/22:66 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 14 januari

TU

Motioner

med anledning av prop. 2021/22:42 Föreningsfrihet och terroristorganisationer

10

2021/22:4277 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)

KU

11

2021/22:4309 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

KU

12

2021/22:4319 av Karin Enström m.fl. (M)

KU

med anledning av prop. 2021/22:51 En sammanhållen utbildning för nyanlända som har utbildningsplikt

13

2021/22:4298 av Patrick Reslow m.fl. (SD)

UbU

14

2021/22:4318 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)

UbU

med anledning av prop. 2021/22:59 Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten

15

2021/22:4328 av Matheus Enholm m.fl. (SD)

KU

16

2021/22:4329 av Linda Modig m.fl. (C)

KU

17

2021/22:4330 av Anna Sibinska och Camilla Hansén (båda MP)

KU

18

2021/22:4331 av Karin Enström m.fl. (M)

KU

Ärende för avgörande kl. 15.20

Reservationer

Tidigare slutdebatterat

Trafikutskottets betänkande

19

Bet. 2021/22:TU4 Det nationella basutbudet av flygplatser

1 res. (S, V, MP)

Ärenden för debatt och avgörande

Kulturutskottets betänkande

20

Bet. 2021/22:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

5 res. (S, SD, L, MP)

Utbildningsutskottets betänkande

21

Bet. 2021/22:UbU6 Riksrevisionens rapport om statliga myndigheters FoU-verksamhet

1 res. (M, KD, L)

Näringsutskottets betänkande

22

Bet. 2021/22:NU10 Stöd till drivmedelsstationer på landsbygderna

4 res. (S, SD, C, V, MP)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.