Torsdag den 19 oktober 2017

Föredragningslista 2017/18:20

Föredragningslista

2017/18:20

Torsdagen den 19 oktober 2017

Kl.

12.00

Interpellationssvar

14.00

Frågestund

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 28 september

Avsägelse

2

Johan Andersson (S) som suppleant i EU-nämnden fr.o.m. den 1 januari 2018

Anmälan om kompletteringsval

3

Crister Spets (SD) som suppleant i utbildningsutskottet fr.o.m. i dag t.o.m. den 31 oktober

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

4

2017/18:FPM6 Förordning om fritt flöde av data i Europeiska unionen KOM(2017) 495

NU

5

2017/18:FPM7 Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik KOM(2017) 479

NU

6

2017/18:FPM8 Cybersäkerhetsakten KOM(2017) 477

FöU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Finansminister Magdalena Andersson (S)

7

2017/18:14 av Lotta Finstorp (M)
Äldre som arbetar

Miljöminister Karolina Skog (MP)

8

2017/18:15 av Magnus Oscarsson (KD)
Klassning av jordbruket som miljöfarlig verksamhet

Frågestund kl. 14.00

9

Frågor besvaras av:
Statsrådet Isabella Lövin (MP)
Socialminister Annika Strandhäll (S)
Statsrådet Anna Ekström (S)
Statsrådet Heléne Fritzon (S)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.