Torsdag den 17 november 2016

Föredragningslista 2016/17:30

Föredragningslista

2016/17:30

Torsdagen den 17 november 2016

Kl.

13.00

Interpellationssvar

14.00

Statsministerns frågestund

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 27 oktober

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2

2016/17:102 av Désirée Pethrus (KD)
Praktikplatser för asylsökande

3

2016/17:108 av Anders Åkesson (C)
Fördröjning av bredband på landsbygden

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

EU-dokument

4

KOM(2016) 709 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter) vad gäller förordningens tillämpningsdag
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 10 januari 2017

FiU

Interpellationssvar

Miljöminister Karolina Skog (MP)

5

2016/17:90 av Roland Gustbée (M)
Tillämpning av utvidgat strandskydd

6

2016/17:104 av Eskil Erlandsson (C)
Regeringens ställningstagande till det svenska skogsbruket

7

Statsministerns frågestund kl. 14.00

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.