Torsdag den 16 november 2017

Föredragningslista 2017/18:32

Föredragningslista

2017/18:32

Torsdagen den 16 november 2017

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

Aktuell debatt

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 26 oktober

2

Anmälan om sammansatt utrikes- och försvarsutskott

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

3

2017/18:132 av Lotta Olsson (M)
Specialistsjuksköterskor

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

4

2017/18:FPM19 Meddelande om fullbordande av bankunionen KOM(2017) 592

FiU

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

Utrikesutskottets betänkanden

5

Bet. 2017/18:UU8 Sveriges samlade politik för internationell civil och militär krishantering

12 res. (M, SD, C, L, KD)

6

Bet. 2017/18:UU7 Sveriges sjöterritorium och maritima zoner

7

Bet. 2017/18:UU6 Ekonomiskt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande Sadc-staterna, å andra sidan

1 res. (V)

Finansutskottets betänkande

8

Bet. 2017/18:FiU13 Utökade möjligheter att behandla uppgifter i databasen för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

1 res. (SD)

Utbildningsutskottets betänkande

9

Bet. 2017/18:UbU8 Stadgar för Riksbankens Jubileumsfond

Frågestund kl. 14.00

10

Frågor besvaras av:
Finansminister Magdalena Andersson (S)
Utrikesminister Margot Wallström (S)
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)
Statsrådet Peter Eriksson (MP)

11

Aktuell debatt om attacker mot rättsväsendet

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.