Torsdag den 14 november 2019

Föredragningslista 2019/20:32

Föredragningslista

2019/20:32

Torsdagen den 14 november 2019

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Val

Votering

______________________________________________________________________________

Förnyad bordläggning

1

Yrkande om misstroendeförklaring mot justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2

2019/20:107 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Slopande av överskottsmålet

3

2019/20:114 av Louise Meijer (M)
Minskade utsläpp av växthusgaser

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

4

2019/20:FPM6 Förordning om genomförande och finansiering av EU:s allmänna budget 2020 vid Storbritanniens utträde COM(2019) 461

FiU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Framställningar

5

2019/20:RS5 Riksrevisionens ledningsstruktur

KU

6

2019/20:RS6 Ändrad kompensationsrätt för riksdagens myndigheter för ingående mervärdesskatt vid representation

KU

Redogörelse

7

2019/20:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

KU

Ärenden för avgörande

Reservationer

Tidigare slutdebatterade

Justitieutskottets betänkanden

8

Bet. 2019/20:JuU7 Straffrättsliga åtgärder mot utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling

1 res. (V)

9

Bet. 2019/20:JuU11 Förlängda möjligheter för migrations-domstolarna att överlämna mål

Ärenden för debatt och avgörande

Finansutskottets betänkande

10

Bet. 2019/20:FiU15 Skärpta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Kulturutskottets betänkande

11

Bet. 2019/20:KrU4 Säkerhetsarbetet i de statliga centralmuseernas samlingsförvaltning

1 res. (SD)

Utbildningsutskottets betänkande

12

Bet. 2019/20:UbU3 Skolinspektionens uppföljning av brister i skolor

Frågestund kl. 14.00

13

Frågor besvaras av:
Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)
Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
Statsrådet Hans Dahlgren (S)
Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

Val av ställföreträdande justitieombudsman kl. 16.00

Konstitutionsutskottet har föreslagit:

14

Lars Lindström som ställföreträdande justitieombudsman fr.o.m. den 1 december

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.