Torsdag den 14 juni 2018

Föredragningslista 2017/18:132

Föredragningslista

2017/18:132

Torsdagen den 14 juni 2018

Kl.

09.00

Arbetsplenum

14.00

Statsministerns frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 24 maj

Anmälan om uteblivna svar på interpellationer

2

2017/18:581 av Sofia Fölster (M)
Regeringens arbetslöshetsmål

3

2017/18:585 av Lars Hjälmered (M)
Arbetsförmedlingen

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

4

2017/18:FPM101 Omvänd skattskyldighet för handel med utsläppsrätter m.m. och snabba insatser mot momsbedrägeri COM(2018) 298

SkU

5

2017/18:FPM102 Direktiv om mervärdesskatt vid gränsöverskridande handel - det slutgiltiga mervärdesskattesystemet COM(2018) 329

SkU

6

2017/18:FPM103 Nytt punktskattedirektiv COM(2018) 341, COM(2018) 349, COM(2018) 346

SkU

7

2017/18:FPM104 Ändring i alkoholskattedirektivet COM(2018) 334

SkU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Näringsutskottets betänkanden

8

Bet. 2017/18:NU22 Energipolitikens inriktning

36 res. (M, SD, C, V, L, KD)

9

Bet. 2017/18:NU23 Elmarknadsfrågor

1 res. (V)

10

Bet. 2017/18:NU27 Solidaritet vid kris i naturgasförsörjningen

Utrikesutskottets betänkanden

11

Bet. 2017/18:UU21 Politiken för global utveckling (PGU)

7 res. (M, SD, C, V, KD)

12

Bet. 2017/18:UU23 Riksrevisionens rapport om Sida-finansierad myndighetssamverkan

1 res. (M, SD)

Socialutskottets betänkanden

13

Bet. 2017/18:SoU36 Utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall

3 res. (SD, V, L)

14

Bet. 2017/18:SoU29 Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Tidigare slutdebatterade

Justitieutskottets betänkande

15

Bet. 2017/18:JuU39 Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen

1 res. (V)

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande

16

Bet. 2017/18:UFöU4 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

3 res. (SD, L)

Finansutskottets betänkanden

17

Bet. 2017/18:FiU46 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2013–2017

18

Bet. 2017/18:FiU40 Elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling

Skatteutskottets betänkanden

19

Bet. 2017/18:SkU25 Nya skatteregler för företagssektorn

3 res. (SD, V, -)

20

Bet. 2017/18:SkU26 Mervärdesskatteregler för vouchrar

Ärenden för debatt och avgörande

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden och utlåtande

21

Utl. 2017/18:MJU25 Otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan

1 res. (S, MP)

22

Bet. 2017/18:MJU24 Ny djurskyddslag

26 res. (M, SD, C, V, L, KD)

23

Bet. 2017/18:MJU23 Invasiva främmande arter

Civilutskottets betänkanden

24

Bet. 2017/18:CU34 Ett tydligare och enklare detaljplanekrav

25

Bet. 2017/18:CU36 Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning

2 res. (M, SD, C, L, KD)

26

Bet. 2017/18:CU37 Riksrevisionens rapport om avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag

Socialutskottets betänkanden

27

Bet. 2017/18:SoU26 God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik

6 res. (M, SD, C, V, L, KD)

28

Bet. 2017/18:SoU21 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Konstitutionsutskottets betänkanden

29

Bet. 2017/18:KU43 Journalistik i hela landet

2 res. (SD)

30

Bet. 2017/18:KU44 En stärkt minoritetspolitik

7 res. (M, SD, L)

Finansutskottets betänkande

31

Bet. 2017/18:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2015–2017

Kulturutskottets betänkande

32

Bet. 2017/18:KrU10 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Socialförsäkringsutskottets betänkande

33

Bet. 2017/18:SfU31 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

34

Statsministerns frågestund kl. 14.00

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.