Torsdag den 13 juni 2019

Föredragningslista 2018/19:104

Föredragningslista

2018/19:104

Torsdagen den 13 juni 2019

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Avsägelser

1

Jessica Polfjärd (M) som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 2 juli och som ledamot i Nordiska rådets svenska delegation fr.o.m. i dag

2

Tomas Tobé (M) som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 2 juli och som ledamot i EU-nämnden fr.o.m. i dag

3

Jörgen Warborn (M) som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 2 juli

4

Hans Wallmark (M) som suppleant i Nordiska rådets svenska delegation fr.o.m. i dag

Anmälan om kompletteringsval

5

Hans Wallmark (M) som ledamot i Nordiska rådets svenska delegation fr.o.m. i dag

6

Pål Jonson (M) som ledamot i EU-nämnden fr.o.m. i dag

7

Ann-Sofie Alm (M) som suppleant i Nordiska rådets svenska delegation fr.o.m. i dag

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

8

2018/19:277 av Louise Meijer (M)
Sveriges utvisningspolitik

9

2018/19:281 av David Josefsson (M)
Butiksstölder

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

Motion

med anledning av skr. 2018/19:120 Riksrevisionens rapport om scenarier inom miljö-, energi-, transport- och bostadspolitiken

10

2018/19:3119 av Jakob Forssmed m.fl. (KD)

FiU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

11

Bet. 2018/19:AU12 Anställningsskyddet förlängs tills arbetstagaren fyllt 69 år

1 res. (V)

Trafikutskottets betänkanden

12

Bet. 2018/19:TU17 Järnvägsfrågor

18 res. (M, SD, C, V, KD, L)

13

Bet. 2018/19:TU18 Fyrstegsprincipen inom planeringen av transportinfrastruktur

3 res. (S, SD, V, MP)

14

Bet. 2018/19:TU19 Ett ändrat prishöjningstak för frimärkta brev

2 res. (KD)

Ärenden för debatt och avgörande

Civilutskottets betänkanden

15

Bet. 2018/19:CU17 Åtgärder mot handel med hyreskontrakt

7 res. (M, SD, V, KD)

16

Bet. 2018/19:CU18 Fler tillval för hyresgäster

2 res. (M, V, KD)

Finansutskottets betänkande

17

Bet. 2018/19:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2016–2018

Utbildningsutskottets betänkanden

18

Bet. 2018/19:UbU16 Långsiktiga effekter av utökade valmöjligheter till gymnasieskolan

1 res. (M, KD)

19

Bet. 2018/19:UbU17 Frågor om otillåten spridning av nationella prov och om att införa särskilda regleringar för idrottsgymnasier

1 res. (M, KD)

20

Bet. 2018/19:UbU18 Myndighetsreformen då Universitets- och högskolerådet och Universitetskanslersämbetet inrättades

21

Bet. 2018/19:UbU19 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2018

22

Bet. 2018/19:UbU21 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

2 res. (M, SD)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

23

Bet. 2018/19:MJU17 Riksrevisionens rapport om Landsbygdsprogrammet 2014–2020

41 res. (M, SD, C, V, KD, L)

24

Bet. 2018/19:MJU18 Miljömålen – med sikte på framtiden

19 res. (S, M, SD, C, V, KD, MP)

Frågestund kl. 14.00

25

Frågor besvaras av:
Näringsminister Ibrahim Baylan (S)
Utrikesminister Margot Wallström (S)
Statsrådet Peter Eriksson (MP)
Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.