Torsdag den 12 januari 2017

Föredragningslista 2016/17:53

Föredragningslista

2016/17:53

Torsdagen den 12 januari 2017

Kl.

12.00

Interpellationssvar

14.00

Frågestund

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdena måndagen den 12, tisdagen den 13, och onsdagen den 14 december

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2

2016/17:204 av Lars-Arne Staxäng (M)
Brott mot äldre

3

2016/17:213 av Daniel Bäckström (C)
Räddningstjänstpersonal i beredskap

4

2016/17:214 av Tobias Billström (M)
En polishögskola i Rosengård

5

2016/17:218 av Lotta Finstorp (M)
Försämrad postutdelning i glesbygden

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

EU-dokument

6

KOM(2016) 723 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ramar för förebyggande omstrukturering, en andra chans och åtgärder för att göra förfaranden för omstrukturering, insolvens och skuldavskrivning effektivare och om ändring av direktiv 2012/30/EU
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 8 mars 2017

CU

7

KOM(2016) 759 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om styrningen av energiunionen och om ändring av direktiv 94/22/EG, direktiv 98/70/EG, direktiv 2009/31/EG, förordning (EG) nr 663/2009, förordning (EG) nr 715/2009, direktiv 2009/73/EG, rådets direktiv 2009/119/EG, direktiv 2010/31/EU, direktiv 2012/27/EU, direktiv 2013/30/EU och rådets direktiv (EU) 2015/652 och om upphävande av förordning (EU) nr 525/2013
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 8 mars 2017

NU

8

KOM(2016) 853 Förslag till Europaparlamentets och rådetsdirektiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU vad gäller rangordningen av skuldinstrument utan säkerhet i en insolvenshierarki
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 8 mars 2017

FiU

9

KOM(2016) 862 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om riskberedskap inom elsektorn och om upphävande av direktiv 2005/89/EG
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 8 mars 2017

NU

Interpellationssvar

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

10

2016/17:200 av Stig Henriksson (V)
FRA och kontrollen

11

2016/17:201 av Carl Schlyter (MP)
Miljökrav vid militärövningar

Finansminister Magdalena Andersson (S)

12

2016/17:186 av Hans Rothenberg (M)
Sjömäns skattevillkor

13

2016/17:188 av Jörgen Warborn (M)
Skatten och entreprenören

14

2016/17:190 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)
Konsekvenser av solskatten

15

2016/17:197 av Jörgen Warborn (M)
Skatt på finansiell verksamhet

Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

16

2016/17:191 av Alexandra Anstrell (M)
IB-programmets (International Baccalaureate) ändrade förutsättningar

17

2016/17:193 av Hans Rothenberg (M)
Den svenska rymdnäringen

Statsrådet Peter Eriksson (MP)

18

2016/17:182 av Hans Rothenberg (M)
Det mobila bredbandsnätet

Frågestund kl. 14.00

19

Frågor besvaras av:
Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Statsrådet Åsa Regnér (S)
Statsrådet Peter Eriksson (MP)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.