Torsdag den 11 maj 2017

Föredragningslista 2016/17:109

Föredragningslista

2016/17:109

Torsdagen den 11 maj 2017

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdena torsdagen den 20 och fredagen den 21 april

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Ansvarigt utskott

2

2016/17:35 Tisdagen den 9 maj

TU

3

2016/17:40 Tisdagen den 25 april

FiU

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

4

2016/17:466 av Sofia Fölster (M)
Lottning eller valfrihet i skolan

5

2016/17:472 av Christian Holm Barenfeld (M)
Saudiarabien och FN:s jämställdhetsarbete

6

2016/17:476 av Christian Holm Barenfeld (M)
Situationen i Venezuela

7

2016/17:489 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)
Händelserna i Venezuela

8

2016/17:495 av Sofia Fölster (M)
Saudiarabien i FN:s kvinnokommission

9

2016/17:500 av Karin Enström (M)
Omröstningen om Unescoresolution nr 30

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Skrivelse

10

2016/17:160 Riksrevisionens rapport om exportkontrollen av krigsmateriel

UU

Motioner

med anledning av prop. 2016/17:171 En ny kommunallag

11

2016/17:3734 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD)

KU

12

2016/17:3735 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, L, KD)

KU

med anledning av prop. 2016/17:180 En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag

13

2016/17:3737 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

KU

med anledning av prop. 2016/17:181 Statligt ägda bolag i omvandling

14

2016/17:3739 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)

NU

15

2016/17:3740 av Birger Lahti m.fl. (V)

NU

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

Socialutskottets betänkande

16

Bet. 2016/17:SoU16 Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

3 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Civilutskottets betänkanden

17

Bet. 2016/17:CU16 Kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning

18

Bet. 2016/17:CU19 Nya regler för europeiska småmål

Utrikesutskottets betänkanden

19

Bet. 2016/17:UU13 Europarådet

3 res. (SD, V)

20

Bet. 2016/17:UU14 Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

2 res. (M, V)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

21

Bet. 2016/17:MJU20 Bemyndigande om avfallsförebyggande åtgärder och sanktioner avseende otillåten insamling av elavfall

Frågestund kl. 14.00

22

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Statsrådet Per Bolund (MP)
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.