Torsdag den 10 mars 2016

Föredragningslista 2015/16:78

Föredragningslista

2015/16:78

Torsdagen den 10 mars 2016

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Statsministerns frågestund

______________________________________________________________________________

Avsägelse

1

Anders W Jonsson (C) som ledamot i utrikesnämnden fr.o.m. den 4 april

Anmälan om kompletteringsval

2

Annie Lööf (C) som ledamot i utrikesnämnden fr.o.m. den 4 april

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

3

2015/16:434 av Jessica Rosencrantz (M)
En otrygg huvudstad

4

2015/16:441 av Roger Haddad (L)
Frivilligpoliser

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

5

2015/16:FPM52 EU:s ratificering av Minamatakonventionen om kvicksilver KOM(2016) 42, KOM(2016) 39

MJU

6

2015/16:FPM53 Meddelande om en åtgärdsplan för förstärkning av kampen mot finansiering av terrorism KOM(2016) 50

JuU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

7

2015/16:96 Informationsutbyte med USA

JuU

8

2015/16:112 Avtal om fördjupat partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan

UU

9

2015/16:122 Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands

FöU

Ärenden för debatt
avgörs onsdagen den 16 mars kl. 16.00

Reservationer

Finansutskottets utlåtande

10

Utl. 2015/16:FiU19 Grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag

Justitieutskottets betänkande

11

Bet. 2015/16:JuU23 Unga lagöverträdare

15 res. (M, SD, C, L, KD)

12

Statsministerns frågestund kl. 14.00

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.