Torsdag den 1 mars 2018

Föredragningslista 2017/18:77

Föredragningslista

2017/18:77

Torsdagen den 1 mars 2018

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

Återrapportering från Europeiska rådets möte efter voteringen, dock tidigast kl. 16.10

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 8 februari

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

2

2017/18:19 Tisdagen den 27 februari

MJU

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

3

2017/18:391 av Erik Bengtzboe (M)
Ostlänken förbi Skavsta flygplats

4

2017/18:400 av Margareta Larsson (-)
Institutionell korruption inom läkemedelsbranschen

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

5

2017/18:107 Ändringar i vissa författningar inom Finansdepartementets ansvarsområde med anledning av EU:s dataskyddsreform

FiU

6

2017/18:117 Bättre möjligheter till finansiering av järnvägsfordon

CU

7

2017/18:132 Digitalisering av grundkartor och detaljplaner

CU


Motioner

med anledning av skr. 2017/18:76 Riksrevisionens rapport om effekter av Arbetsförmedlingens förberedande och orienterande utbildning

8

2017/18:3991 av Ali Esbati m.fl. (V)

AU

9

2017/18:3992 av Sven-Olof Sällström (SD)

AU

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Reservationer

Tidigare slutdebatterade

Näringsutskottets betänkande

10

Bet. 2017/18:NU10 Mineralpolitik

12 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Civilutskottets betänkande

11

Bet. 2017/18:CU11 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning

Utbildningsutskottets betänkande

12

Bet. 2017/18:UbU13 Förskolan

27 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Arbetsmarknadsutskottets utlåtande

13

Utl. 2017/18:AU11 Subsidiaritetsprövning av kommissionens direktivförslag om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen

Finansutskottets betänkande

14

Bet. 2017/18:FiU34 Offentlig upphandling

9 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

Ärenden för debatt och avgörande

Finansutskottets betänkanden

15

Bet. 2017/18:FiU26 Kommunala frågor

5 res. (S, SD, MP, V, KD)

16

Bet. 2017/18:FiU33 Riksrevisionens rapport om tillgängligheten till Statistiska centralbyråns registerdata

Civilutskottets betänkande

17

Bet. 2017/18:CU10 Konsumenträtt

5 res. (SD, C, V)


Kulturutskottets betänkanden

18

Bet. 2017/18:KrU2 Idrott, friluftsliv och folkbildning

16 res. (M, SD, C, L, KD)

19

Bet. 2017/18:KrU5 Kultur för alla

21 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

20

Bet. 2017/18:MJU11 Vattenvård

12 res. (M, SD, C, V, L, KD)

21

Bet. 2017/18:MJU12 Kemikaliepolitik

15 res. (SD, C, V, KD)

Frågestund kl. 14.00

22

Frågor besvaras av:
Finansminister Magdalena Andersson (S)
Utrikesminister Margot Wallström (S)
Statsrådet Anna Ekström (S)
Statsrådet Heléne Fritzon (S)

23

Återrapportering från Europeiska rådets möte

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.