Torsdag den 1 februari 2018

Föredragningslista 2017/18:65

Föredragningslista

2017/18:65

Torsdagen den 1 februari 2018

Kl.

12.00

Interpellationssvar

14.00

Frågestund

______________________________________________________________________________

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

1

2017/18:337 av Runar Filper (SD)
Brottslighet mot djurbönder

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

2

2017/18:77 Nya regler om betaltjänster

FiU

3

2017/18:83 Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti

SoU

EU-dokument

4

KOM(2017) 676 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av utsläppsnormer förnya personbilaroch för nya lätta nyttofordon som ett led i unionens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon och om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 (omarbetning)
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 27 mars 2018

MJU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Utrikesminister Margot Wallström (S)

5

2017/18:326 av Daniel Bäckström (C)
Försvarsberedningen och säkerhetspolitiken

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

6

2017/18:81 av Karin Enström (M)
US preclearance
2017/18:174 av Edward Riedl (M)
Preclearance på Arlanda

Frågestund kl. 14.00

7

Frågor besvaras av:
Statsrådet Ibrahim Baylan (S)
Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
Statsrådet Per Bolund (MP)
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.