Tisdagen den 10 juni 2008

Föredragningslista 2007/08:125

2007/08:125

Tisdagen den 10 juni 2008

Kl.

09.00

Interpellationssvar (uppehåll för gruppmöten ca kl. 16.00-18.00)

________________________________________________________

     

     

Justering av protokoll

1                                     

Protokollet från sammanträdet tisdagen den 3 juni

     

     

Meddelande om skriftliga frågor under sommaruppehållet

2                                     

Skriftliga frågor som lämnas in efter kl. 10.00 fredagen den 13 juni och t.o.m. fredagen den 5 september ska besvaras av statsråd inom fjorton dagar efter det att frågan har framställts

     

     

Svar på interpellationer

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Näringsminister Maud Olofsson (c)

3                                     

2007/08:647 av Ulla Andersson (v)

Biodiesel utan palmolja

4                                     

2007/08:657 av Lars Gustafsson (kd)

Bensinstationer på landsbygden

2007/08:666 av Lena Olsson (v)

Drivmedelsfrågan på landsbygden

2007/08:694 av Ann-Kristine Johansson (s)

Tillgången på drivmedelsstationer på landsbygden

5                                     

2007/08:659 av Anne-Marie Pålsson (m)

EU:s energipolitik

6                                     

2007/08:710 av Sylvia Lindgren (s)

Skydd för franchisetagare

Utbildningsminister Jan Björklund (fp)

7                                     

2007/08:673 av Maryam Yazdanfar (s)

Kunskapskrav för gymnasieskolans förberedande program

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

8                                     

2007/08:752 av Torbjörn Björlund (v)

Tolkservice inom arbetslivet

9                                     

2007/08:630 av Luciano Astudillo (s)

Jobbgarantin för ungdomar

2007/08:770 av Maryam Yazdanfar (s)

Långtidsarbetslösheten bland unga

10                                 

2007/08:632 av Luciano Astudillo (s)

Utvecklingen av antalet otrygga anställningar

11                                 

2007/08:649 av Raimo Pärssinen (s)

Minskade resurser till arbetsmiljöinspektioner

12                                 

2007/08:665 av Lars Lilja (s)

Lönebidragsanställda i den allmännyttiga sektorn

13                                 

2007/08:672 av Maryam Yazdanfar (s)

Fler sommarjobb till unga

2007/08:723 av Jennie Nilsson (s)

Sommarjobb för unga

14                                 

2007/08:677 av Monica Green (s)

Den vikande arbetsmarknaden

2007/08:697 av Sylvia Lindgren (s)

Bristyrken

2007/08:737 av Berit Högman (s)

Brist på arbetskraft och företagsamheten

15                                 

2007/08:698 av Jennie Nilsson (s)

Konsekvenser av reglerna för deltidsarbetslösa

16                                 

2007/08:699 av Jennie Nilsson (s)

Fas tre i jobb- och utvecklingsgarantin

17                                 

2007/08:704 av Patrik Björck (s)

Regeringen och arbetsrätten

2007/08:771 av Christina Axelsson (s)

Anställningslagen

18                                 

2007/08:708 av Eva-Lena Jansson (s)

Behovet av ett aktivt arbetsmiljöarbete

     

     

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av prop. 2007/08:150 Förmynderskapsrättsliga frågor

19                                 

2007/08:C4 av Egon Frid m.fl. (v)

CU

med anledning av prop. 2007/08:153 Enklare regler om kväveoxidavgiften

20                                 

2007/08:MJ16 av Per Bolund (mp)

MJU

med anledning av prop. 2007/08:156 En begränsad fastighetsavgift för pensionärer, m.m.

21                                 

2007/08:Sk34 av Marie Engström m.fl. (v)

SkU

med anledning av framst. 2007/08:RRS30 Riksrevisionens styrelses framställning angående arbetsmarknadspolitikens förväntade effekter

22                                 

2007/08:A17 av Sylvia Lindgren m.fl. (s)

AU

     

     

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Utrikesutskottets betänkande

23                                 

2007/08:UU9 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

47 res. (s,v,mp)

Näringsutskottets betänkanden och utlåtande

24                                 

2007/08:NU14 Ny konkurrenslag m.m.

2 res. (s,v)

25                                 

2007/08:NU16 Vissa immaterialrättsliga frågor

2 res. (v,mp)

26                                 

2007/08:NU17 Talan om skadestånd på grund av brott mot konkurrensreglerna

Skatteutskottets betänkanden

27                                 

2007/08:SkU27 Nedsatt koldioxidskatt för bränslen som förbrukas i anläggningar som omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter

1 res. (mp)

28                                 

2007/08:SkU31 Ändring i det nordiska skatteavtalet

     

     

Ärenden för avgörande
onsdagen den 11 juni kl. 16.00

Tidigare slutdebatterade

Trafikutskottets betänkande

29                                 

2007/08:TU14 Riskutbildning för körkortsaspiranter och andra trafiksäkerhetsfrågor

14 res. (s,v,mp)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

30                                 

2007/08:MJU17 Djurskyddskontroll m.m. i statlig regi

5 res. (s,v,mp)

Socialförsäkringsutskottets betänkande

31                                 

2007/08:SfU13 Försäkringskassans hantering av arbetsskadeförsäkringen

2 res. (s,v,mp)

     

     

    

    

    

                                   ______________________________