Tisdag den 9 november 2021

Föredragningslista 2021/22:26

Föredragningslista

2021/22:26

Tisdagen den 9 november 2021

Kl.

13.00

Interpellationssvar

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 19 oktober

Anmälan om ersättare

2

Stefan Plath (SD) som ersättarefr.o.m. den 5 november t.o.m. den 12 december under Sara Gilles (SD) ledighet

Anmälan om kompletteringsval

3

Stefan Plath (SD) som suppleant i utrikesutskottet, civilutskottet och trafikutskottet fr.o.m. idag t.o.m. den 12 december under Sara Gilles (SD) ledighet

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

4

2021/22:61 av Tobias Andersson (SD)
Återvändande IS-terrorister

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

5

2021/22:41 En ny riksbankslag

KU

6

2021/22:42 Föreningsfrihet och terroristorganisationer

KU

7

2021/22:45 Ökade möjligheter att stänga skolor med allvarliga brister

UbU

8

2021/22:46 Lättnader i tillståndsplikten för ljuddämpare

JuU

9

2021/22:48 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar inom sammanhållningspolitiken

NU

10

2021/22:49 Märkning och registrering av katter

MJU

11

2021/22:50 Krav på rapportering av betalningstider

NU

12

2021/22:51 En sammanhållen utbildning för nyanlända som har utbildningsplikt

UbU

13

2021/22:55 Utlandsspioneri

KU

Skrivelser

14

2021/22:38 Riksrevisionens rapport om öppna jämförelser i socialtjänsten

SoU

15

2021/22:47 Riksrevisionens rapport om Skatteverkets arbete med att beskatta delningsekonomin

SkU

16

2021/22:53 Riksrevisionens rapport om yrkeshögskolan

UbU

17

2021/22:62 Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

SoU

Motioner

med anledning av prop. 2021/22:19 En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket

18

2021/22:4238 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)

KU

19

2021/22:4243 av Matheus Enholm m.fl. (SD)

KU

20

2021/22:4244 av Karin Enström m.fl. (M, KD)

KU

21

2021/22:4249 av Linda Modig m.fl. (C)

KU

med anledning av skr. 2021/22:12 Riksrevisionens rapport om myndigheters service till enskilda som inte kan eller vill vara digitala

22

2021/22:4250 av Tuve Skånberg m.fl. (KD)

KU

23

2021/22:4251 av Matheus Enholm m.fl. (SD)

KU

24

2021/22:4255 av Malin Björk m.fl. (C)

KU

med anledning av skr. 2021/22:24 Riksrevisionens rapport om systemet med energideklarationer

25

2021/22:4245 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

CU

26

2021/22:4247 av Larry Söder m.fl. (KD)

CU

27

2021/22:4248 av Rickard Nordin och Ola Johansson (båda C)

CU

EU-dokument

28

COM(2021) 645 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén SAMT Regionkommittén Kommissionens arbetsprogram 2022 Göra Europa starkare tillsammans

UU

29

COM(2021) 656 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av bilagorna IV och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1021 om långlivade organiska föroreningar
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 17 januari 2022

MJU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Finansutskottets betänkande

30

Bet. 2021/22:FiU12 Riksrevisionens rapport om administrationen i statliga myndigheter

Skatteutskottets betänkande

31

Bet. 2021/22:SkU4 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland

Socialutskottets betänkande

32

Bet. 2021/22:SoU5 Statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjukdomen covid-19

5 res. (SD, V, L)

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

33

Bet. 2021/22:AU5 Riksrevisionens rapport om arbetssökande över 55 år

2 res. (M, SD, KD)

Debatt med anledning av interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

34

2021/22:41 av Lotta Olsson (M)
Nyetableringar av företag
2021/22:42 av Lotta Olsson (M)
Svensk konkurrenskraft

35

2021/22:45 av Lars Beckman (M)
Drivmedelsprisernas effekt på näringslivet

36

2021/22:47 av Lars Beckman (M)
Ökat rovdjurstryck i Gävleborg

Statsrådet Anders Ygeman (S)

37

2021/22:63 av Camilla Brodin (KD)
Elmarknadshubbens framtid

38

2021/22:65 av Sten Bergheden (M)
Nedgrävning av elledningar

39

2021/22:70 av Anders Åkesson (C)
Kraftledningen genom Småland och Blekinge

40

2021/22:71 av Thomas Morell (SD)
De höga bränslepriserna

Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

41

2021/22:68 av Daniel Riazat (V)
Höjningen av räntan på CSN-lån

Statsrådet Märta Stenevi (MP)

42

2021/22:75 av Mikael Eskilandersson (SD)
Undersökningar om förbjudna äktenskap

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.