Tisdag den 8 juni 2021

Föredragningslista 2020/21:136

Föredragningslista

2020/21:136

Tisdagen den 8 juni 2021

Kl.

12.00

Arbetsplenum

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 18 maj

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2

2020/21:784 av Thomas Morell (SD)
Förare av tunga fordon som kör drogpåverkade

3

2020/21:788 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Brandskydd hos äldre och personer med funktionsnedsättning

4

2020/21:797 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Sexualbrott mot barn

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

5

2020/21:206 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gräsrotsfinansiering

FiU

6

2020/21:207 Skattereduktion för investeringar i inventarier anskaffade år 2021

SkU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Konstitutionsutskottets betänkanden

7

Bet. 2020/21:KU26 Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2020, m.m.

1 res. (SD)

8

Bet. 2020/21:KU27 Indelning i utgiftsområden

9

Bet. 2020/21:KU29 Riksrevisionens rapport om granskningsnämndens granskning av public service

1 res. (SD)

10

Bet. 2020/21:KU33 Ett institut för mänskliga rättigheter

4 res. (S, M, SD, C, V, L, MP)

Utrikesutskottets betänkanden

11

Bet. 2020/21:UU10 Verksamheten i Europeiska unionen under 2020

34 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

12

Bet. 2020/21:UU12 Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

3 res. (M, SD, V, KD)

13

Bet. 2020/21:UU9 Strategisk exportkontroll 2020 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

4 res. (SD, V, KD)

Finansutskottets betänkande

14

Bet. 2020/21:FiU51 Riksrevisionens rapport om statliga stöd med delat myndighetsansvar

Ärenden för debatt
avgörs onsdagen den 9 juni kl. 16.00

Socialutskottets betänkanden

15

Bet. 2020/21:SoU27 Riksrevisionens rapport om granskning av statens styrning av äldreomsorgen

4 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

16

Bet. 2020/21:SoU17 Kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården m.m.

30 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

17

Bet. 2020/21:SoU26 Förebyggande av våld i nära relationer

15 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

Försvarsutskottets betänkanden

18

Bet. 2020/21:FöU6 Kompletterande bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt

9 res. (M, SD, C, KD, L)

19

Bet. 2020/21:FöU9 Skärpt kontroll över explosiva varor

4 res. (M, SD, KD, L)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.