Tisdag den 5 mars 2019

Föredragningslista 2018/19:59

Föredragningslista

2018/19:59

Tisdagen den 5 mars 2019

Kl.

13.00

Interpellationssvar

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 12 februari

Anmälan om ordförande i utskott

2

Kenneth G Forslund (S) som ordförande i utrikesutskottet fr.o.m. den 28 februari

Anmälan om vice ordförande i utskott

3

Hans Wallmark (M) som vice ordförande i utrikesutskottet fr.o.m. den 28 februari

4

Eskil Erlandsson (C) som förste vice ordförande i EU-nämnden fr.o.m. den 1mars

5

Tomas Tobé (M) som andre vice ordförande i EU-nämnden fr.o.m. den 1mars

Meddelande om frågestund

6

Torsdagen den 7 mars kl. 14.00

Meddelande om aktuell debatt om hantering av IS-återvändare

7

Tisdagen den 12 mars kl. 13.00

8

Anmälan om promemoria om regeringsbildningsprocessen och regeringsskiftet efter valet 2018

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

9

2018/19:27 av Mats Green (M)
Fri hyressättning

10

2018/19:96 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Den ekonomiska politikens konsekvenser för boende på landsbygden

11

2018/19:95 av Jan Ericson (M)
Åtgärder för högre tillväxt

12

2018/19:107 av Boriana Åberg (M)
En utvärdering av kemikalieskatten

13

2018/19:104 av Boriana Åberg (M)
En översyn av kassaregisterlagen

14

2018/19:113 av Pia Steensland (KD)
Andning och sondmatning som grundläggande behov

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Civilutskottets betänkanden

15

Bet. 2018/19:CU6 Ersättningsrätt och insolvensrätt

9 res. (M, C, KD, L)

16

Bet. 2018/19:CU8 Hyresrätt m.m.

31 res. (M, SD, V, KD, L)

17

Bet. 2018/19:CU5 Hushållningen med mark- och vattenområden

11 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Finansutskottets betänkanden

18

Bet. 2018/19:FiU26 Kommunala frågor

6 res. (M, SD, V, KD, L)

19

Bet. 2018/19:FiU31 Riksrevisionens rapport om staten som inköpare av konsulttjänster

20

Bet. 2018/19:FiU32 Riksrevisionens rapport om Riksgäldskontorets användning av ränteswappar

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

21

Bet. 2018/19:SfU13 Riksrevisionens rapporter om bedömningen av arbetsförmåga vid psykisk ohälsa och försäkringsmedicinskt beslutsstöd

7 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

22

Bet. 2018/19:SfU15 Socialavgifter

2 res. (SD, C)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

23

Bet. 2018/19:MJU8 Skyddet av värdefull skog

29 res. (M, SD, C, V, KD)

Debatt med anledning av interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

24

2018/19:73 av David Josefsson (M)
Sverige som innovationsland

Socialminister Lena Hallengren (S)

25

2018/19:66 av Johan Hultberg (M)
Barn som far illa

26

2018/19:67 av Johan Hultberg (M)
Läkemedelsstatistik

27

2018/19:68 av Johan Hultberg (M)
Läkemedelsförsörjning

28

2018/19:89 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Bistånd till personer utan rätt att vistas i landet

Finansminister Magdalena Andersson (S)

29

2018/19:43 av Tony Haddou (V)
Nedläggningen av Kronofogdens kontor på mindre orter
2018/19:44 av Håkan Svenneling (V)
Nedläggningen av Kronofogden i Arvika
2018/19:45 av Ulla Andersson (V)
Nedläggningen av Kronofogden i Hudiksvall

30

2018/19:32 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Åtgärder för att göra det mer lönsamt för låginkomsttagare att arbeta

31

2018/19:34 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Finansiering av planerade reformer

32

2018/19:37 av Larry Söder (KD)
Taket för uppskov med reavinstskatt

33

2018/19:56 av Niklas Wykman (M)
Sysselsättningseffekter av januariöverenskommelsen

34

2018/19:74 av Jens Holm (V)
Avskaffande av flygets skattesubvention

Statsrådet Mikael Damberg (S)

35

2018/19:71 av Johan Forssell (M)
Höjda löner för polisen

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

36

2018/19:84 av Roland Utbult (KD)
Spel och beroende

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.