Tisdag den 5 maj 2020

Föredragningslista 2019/20:116

Föredragningslista

2019/20:116

Tisdagen den 5 maj 2020

Kl.

13.00

Interpellationssvar

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 14 april

Meddelande om frågestund

2

Torsdagen den 7 maj kl. 14.00

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

3

2019/20:FPM34 Förslag till beslut om ianspråktagande av marginalen för oförutsedda utgifter under 2020 för att tillhandahålla krisstöd till medlemsstaterna och ytterligare stärka unionens civilskyddsmekanism/rescEU med anledning av covid-19-utbrottet COM(2020) 172

FiU

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

Motion

med anledning av skr. 2019/20:114 Strategisk exportkontroll 2019 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

4

2019/20:3600 av Håkan Svenneling m.fl. (V)

UU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Civilutskottets betänkanden

5

Bet. 2019/20:CU13 Fastighetsrätt

4 res. (M, SD, C, KD, L)

6

Bet. 2019/20:CU10 Bostadspolitik

1 res. (C)

7

Bet. 2019/20:CU16 Planering och byggande

1 res. (KD)

8

Bet. 2019/20:CU17 Familjerätt

12 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

9

Bet. 2019/20:MJU13 Cirkulär ekonomi

19 res. (M, SD, C, V, KD, L)

10

Bet. 2019/20:MJU14 Kemikaliepolitik

9 res. (M, SD, V, KD)

Skatteutskottets betänkanden

11

Bet. 2019/20:SkU20 Inkomstskatt

35 res. (M, SD, C, V, KD, L)

12

Bet. 2019/20:SkU22 Punktskatt

29 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Debatt med anledning av interpellationssvar

Socialminister Lena Hallengren (S)

13

2019/20:394 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Äldreomsorgens beredskap för spridningen av covid-19

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.