Tisdag den 30 april 2019

Föredragningslista 2018/19:83

Föredragningslista

2018/19:83

Tisdagen den 30 april 2019

Kl.

11.00

 

Interpellationssvar

 

 

 

 

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 9 april

 

 

Anmälan om ny riksdagsledamot

 

2

Jari Puustinen (M) som ny ledamot i riksdagen fr.o.m. den 26 april

 

 

Anmälan om ersättare för statsråd

 

3

Elsemarie Bjellqvist (S) som ersättare för statsrådet Anders Ygeman (S) fr.o.m. den 15 juli 2019 t.o.m. den 13 januari 2020 under Mattias Vepsäs (S) ledighet

 

 

Meddelande om frågestund

 

4

Torsdagen den 2 maj kl. 14.00

 

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

5

2018/19:194 av Lina Nordquist (L)
Utökade möjligheter till tillfällig föräldrapenning

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2018/19:107 Åtgärder mot handel med hyreskontrakt

 

6

2018/19:3076 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V)

CU

7

2018/19:3083 av Larry Söder m.fl. (KD)

CU

8

2018/19:3084 av Roger Hedlund m.fl. (SD)

CU

9

2018/19:3087 av Mats Green m.fl. (M)

CU

 

med anledning av prop. 2018/19:108 Fler tillval för hyresgäster

 

10

2018/19:3086 av Mats Green m.fl. (M, KD)

CU

 

med anledning av skr. 2018/19:97 Riksrevisionens rapport om jämställdhetsintegrering av integrationspolitiken

 

11

2018/19:3082 av Gulan Avci m.fl. (L)

AU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Justitieutskottets betänkanden

 

12

Bet. 2018/19:JuU22 En modernare och mer ändamålsenlig prövning av hyres- och arrendeärenden

 

13

Bet. 2018/19:JuU17 Högsta domstolens sammansättning i utlämningsärenden

 

 

Utrikesutskottets betänkande

 

14

Bet. 2018/19:UU13 Fördjupat partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan

 

 

Finansutskottets betänkanden

 

15

Bet. 2018/19:FiU23 Riksbankens förvaltning 2018

 

16

Bet. 2018/19:FiU37 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning

 

 

Civilutskottets betänkanden

 

17

Bet. 2018/19:CU12 Planering och byggande

48 res. (M, SD, C, V, KD, L)

18

Bet. 2018/19:CU13 Fastighetsrätt

12 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Socialutskottets betänkanden

 

19

Bet. 2018/19:SoU10 Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor

13 res. (M, SD, C, KD)

20

Bet. 2018/19:SoU11 Folkhälsofrågor

14 res. (M, SD, KD, L)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

 

21

Bet. 2018/19:MJU12 Livsmedelspolitik

31 res. (M, SD, C, KD)

22

Bet. 2018/19:MJU13 Vattenvård

20 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

23

2018/19:174 av Anders Hansson (M)
Upphandling av nattåg

 

24

2018/19:175 av Åsa Coenraads (M)
Ekonomisk kompensation till flyget

 

25

2018/19:177 av Anders Hansson (M)
Farledsavgifter

 

26

2018/19:178 av Jessika Roswall (M)
Illegala körskolor

 

27

2018/19:181 av Kjell Jansson (M)
Östlig förbindelse

 

 

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

28

2018/19:189 av Lotta Finstorp (M)
Politisk styrning av kulturen

 

29

2018/19:190 av Lotta Finstorp (M)
Villkor för kulturskapare

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.