Tisdag den 29 mars 2022

Kammarens föredragningslistor 2021/22:89

Föredragningslista

2021/22:89

Tisdagen den 29 mars 2022

Kl.

13.00

 

Återrapportering från Europeiska rådets möte

 

 

 

Arbetsplenum

 

 

 

Interpellationssvar

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

 

 

1

Återrapportering från Europeiska rådets möte den 24-25 mars

 

 

Avsägelser

 

2

Lars Adaktusson (KD) som ledamot i utrikesutskottet

 

3

Gudrun Brunegård (KD) som suppleant i utrikesutskottet

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

4

Gudrun Brunegård (KD) som ledamot i utrikesutskottet

 

5

Sofia Damm (KD) som suppleant i utrikesutskottet

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

6

2021/22:22 Torsdagen den 24 mars 

SkU

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

7

2021/22:419 av Thomas Morell (SD)
Reduktionsplikten

 

 

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

 

Proposition

 

8

2021/22:199 Extra ändringsbudget för 2022 – Åtgärder för att stärka rikets militära försvar och kompensation till hushållen för höga elpriser
Kammaren har beslutat om förkortad motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 30 mars

FiU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Finansutskottets betänkanden

 

9

Bet. 2021/22:FiU17 Ändrade regler för att möjliggöra utlämning av uppgifter för inkomststudier

1 res. (M, SD)

10

Bet. 2021/22:FiU25 Statlig förvaltning

9 res. (M, SD, C, V, L, MP)

11

Bet. 2021/22:FiU26 Kommunala frågor

12 res. (S, M, SD, C, V, KD, MP)

 

Skatteutskottets betänkande

 

12

Bet. 2021/22:SkU21 Begränsning av avdragsrätten för underskott från tidigare år

 

 

Civilutskottets betänkanden

 

13

Bet. 2021/22:CU3 En ny konsumentköplag

11 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

14

Bet. 2021/22:CU8 Konsumenträtt

8 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

15

Bet. 2021/22:CU10 Bostadspolitik

5 res. (SD, C, V, KD, L, MP)

 

Näringsutskottets betänkande

 

16

Bet. 2021/22:NU15 Energipolitik

70 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Socialutskottets betänkande

 

17

Bet. 2021/22:SoU13 Äldrefrågor

38 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Justitieutskottets betänkanden

 

18

Bet. 2021/22:JuU24 Processrättsliga frågor

40 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

19

Bet. 2021/22:JuU49 Redogörelse för verksamheten inom den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol och den svenska delegationens arbete under 2021

 

 

Försvarsutskottets betänkanden

 

20

Bet. 2021/22:FöU8 Försvarsmaktens personal

14 res. (M, SD, C, V, L)

21

Bet. 2021/22:FöU9 Militära frågor

13 res. (S, M, SD, C, V, L, MP)

 

Ärenden för debatt
avgörs onsdagen den 30 mars kl. 16.00

 

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

 

22

Bet. 2021/22:AU8 Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering

39 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Skatteutskottets utlåtanden

 

23

Utl. 2021/22:SkU12 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om en global minimiskatt för multinationella företag inom EU

1 res. (V)

24

Utl. 2021/22:SkU32 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv med regler för att förhindra att legala enheter som saknar substans missbrukas för skatteändamål

1 res. (V)

 

Utrikesutskottets utlåtande

 

25

Utl. 2021/22:UU17 Ukrainas, Georgiens och Moldaviens ansökningar om medlemskap i EU

 

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

26

2021/22:409 av Thomas Morell (SD)
Översyn av böter och sanktionsavgifter

 

 

Statsrådet Khashayar Farmanbar (S)

 

27

2021/22:387 av Jens Holm (V)
Huaweis process i ICSID

 

28

2021/22:388 av Thomas Morell (SD)
Läget för bränsleberoende företag

 

29

2021/22:397 av Jens Holm (V)
Importen av rysk fossil energi

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.