Tisdag den 27 maj 2014

Föredragningslista 2013/14:115

Föredragningslista

2013/14:115

Tisdagen den 27 maj 2014

Kl.

10.00

Arbetsplenum

15.30

Votering

(uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

             

Anmälan om uppteckningar vid EU-nämndens sammanträden

1

2013/14:34 Onsdagen den 30 april

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2

2013/14:460 av Kerstin Engle (S)
Hög tid för nationell biblioteksstrategi

3

2013/14:461 av Monica Green (S)
Markåtkomst för cykelleder

4

2013/14:464 av Peter Persson (S)
Nya skattesänkningar efter paus

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Skrivelse

5

2013/14:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2013

FiU

Motioner

med anledning av prop. 2013/14:227 Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring

6

2013/14:Sf30 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

SfU

7

2013/14:Sf31 av Tomas Eneroth m.fl. (S)

SfU

8

2013/14:Sf32 av David Lång (SD)

SfU

Ärenden för förnyad bordläggning

Reservationer

Finansutskottets betänkanden

9

Bet. 2013/14:FiU29 Säkerheter vid clearing hos central motpart

10

Bet. 2013/14:FiU31 En databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

1 res. (S, MP, V)

11

Bet. 2013/14:FiU18 Direktupphandling

2 res. (MP, SD)

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

12

Bet. 2013/14:SfU17 Ett medborgarskap som grundas på samhörighet

5 res. (MP, SD)

13

Bet. 2013/14:SfU15 Vissa socialförsäkringsfrågor

3 res. (MP, SD, V)

14

Bet. 2013/14:SfU18 Mer fokuserad nedsättning av socialavgifterna för de yngsta

2 res. (M, FP, C, SD, KD)

Konstitutionsutskottets betänkande

15

Bet. 2013/14:KU41 Privata utförare av kommunal verksamhet

1 res. (SD)

Utrikesutskottets betänkanden

16

Bet. 2013/14:UU9 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken samt de regionala utvecklings- och investeringsbankerna 2012 och 2013

3 res. (S, MP, V)

17

Bet. 2013/14:UU12 Sveriges politik för global utveckling

7 res. (S, MP, SD, V)

18

Bet. 2013/14:UU21 Frihandelsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru å andra sidan

19

Bet. 2013/14:UU22 Avtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan

20

Bet. 2013/14:UU23 Ramavtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mongoliet, å andra sidan

21

Bet. 2013/14:UU24 Associeringsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra sidan

Ärenden för avgörande kl. 15.30

Tidigare slutdebatterade

22

Bet. 2013/14:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2013

39 res. (S, MP, SD, V)

23

Bet. 2013/14:UU19 Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

Konstitutionsutskottets betänkanden

24

Bet. 2013/14:KU29 Förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet

2res. (V)

25

Bet. 2013/14:KU37 Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län

Justitieutskottets betänkanden

26

Bet. 2013/14:JuU10 Straffansvar för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

5 res. (S, MP, SD, V)

27

Bet. 2013/14:JuU23 En ny organisation för polisen

5 res. (S, MP, V)

28

Bet. 2013/14:JuU30 Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap samt tillträde till Europarådets konvention om våld mot kvinnor

4 res. (S, MP, SD, V)

Ärenden för debatt och avgörande

Utbildningsutskottets betänkanden

29

Bet. 2013/14:UbU17 Ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare och förskollärare

2 res. (S, MP)

30

Bet. 2013/14:UbU18 Gymnasial lärlingsanställning

4 res. (S, MP, V)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

31

Bet. 2013/14:MJU23 Ersättning enligt zoonoslagen och provtagningslagen

32

Bet. 2013/14:MJU11 Ändring i lagen om kvotplikt för biodrivmedel

Näringsutskottets betänkanden

33

Bet. 2013/14:NU21 Ett enhetligt patentskydd i EU

34

Bet. 2013/14:NU23 Reglerat tillträde till fjärrvärmenäten

35

Bet. 2013/14:NU24 Vissa lagändringar inför en ny programperiod

36

Bet. 2013/14:NU25 Förbättrad konkurrenstillsyn

Socialutskottets betänkanden

37

Bet. 2013/14:SoU22 Ökad tillgänglighet och mer ändamålsenlig prissättning av läkemedel

15 res. (S, MP, SD, V)

38

Bet. 2013/14:SoU26 Fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd

4 res. (S, MP, V)