Tisdag den 27 juni 2017

Föredragningslista 2016/17:132

Föredragningslista

2016/17:132

Tisdagen den 27 juni 2017

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

1

Jeff Ahl (SD) fr.o.m. den 1 juli
Därmed upphör Crister Spets (SD) uppdrag som ersättare

2

Katarina Köhler (S) fr.o.m. den 1 juli
Därmed upphör Jamal Mouneimnes (S) uppdrag som ersättare

3

Johan Löfstrand (S) fr.o.m. den 1 juli
Därmed upphör Eva Lindhs (S) uppdrag som ersättare

4

Leif Nysmed (S) fr.o.m. den 1 juli
Därmed upphör Faradj Kolievs (S) uppdrag som ersättare

5

Mats Persson (L) fr.o.m. den3 juli
Därmed upphör Camilla Mårtensens (L) uppdrag som ersättare

6

Hannah Bergstedt (S) fr.o.m. den 2 augusti
Därmed upphör Linus Skölds (S) uppdrag som ersättare

Avsägelse

7

Marta Obminska (M) som suppleant i konstitutionsutskottet

Anmälan om kompletteringsval

8

Marta Obminska (M) som ledamot i konstitutionsutskottet

9

Mattias Vepsä (S) som suppleant i justitieutskottet och socialutskottet fr.o.m. den 1 juli t.o.m. den 31 augusti under Arhe Hamednacas (S) ledighet

Utökning av antalet suppleanter

10

Från 28 till 29 i miljö- och jordbruksutskottet

Val av extra suppleant

11

Marie Olsson (S) som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

12

2016/17:34 Onsdagen den 21 juni

KrU

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

13

2016/17:519 av Daniel Bäckström (C)
Åtgärder för strandskydd

14

2016/17:572 av Cassandra Sundin (SD)
Grön rehabilitering

15

2016/17:574 av Stig Henriksson (V)
Hanhikivi kärnkraftverk

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

EU-dokument

16

KOM(2017) 291 Diskussionsunderlag om en fördjupad ekonomisk och monetär union

FiU

17

KOM(2017) 295 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén Start för Europeiska försvarsfonden

FöU

18

KOM(2017) 315 Diskussionsunderlag om det europeiska försvarets framtid

UU

19

KOM(2017) 329 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om harmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspris (”BNI-förordning”) och om upphävande av rådets direktiv 89/130/EEG, Euratom och rådets förordning (EG, Euratom) nr1287/2003
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 15 september 2017

FiU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

20

2016/17:560 av Christian Holm Barenfeld (M)
Införande av ett alterneringsår
Erik Andersson (M) tar svaret

21

2016/17:561 av Erik Andersson (M)
Ett ökat antal arbetslösa

Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

22

2016/17:570 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Gotländsk elförbindelse

Statsrådet Åsa Regnér (S)

23

2016/17:559 av Jenny Petersson (M)
Riksdagens tillkännagivande om generell tillståndsplikt

24

2016/17:565 av Ewa Thalén Finné (M)
Arbetet med den nya jämställdhetsmyndigheten

Statsrådet Anna Johansson (S)

25

2016/17:569 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Statliga färjor till Gotland

26

2016/17:573 av Erik Ottoson (M)
Gemensamma reselösningar i den svenska kollektivtrafiken

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

27

2016/17:562 av Jenny Petersson (M)
Hepatit C och strategin mot hiv

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

28

2016/17:466 av Sofia Fölster (M)
Lottning eller valfrihet i skolan

29

2016/17:539 av Daniel Riazat (V)
Avgiftsfri skola för alla

30

2016/17:541 av Daniel Riazat (V)
Elevers individuella inflytande

Statsrådet Peter Eriksson (MP)

31

2016/17:508 av Erik Ottoson (M)
Digitaliseringsrådet

Statsrådet Anna Ekström (S)

32

2016/17:540 av Daniel Riazat (V)
Elevföreträdares synliggörande i skollagen

33

2016/17:567 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Psykisk ohälsa i gymnasiet

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.