Tisdag den 27 april 2021

Föredragningslista 2020/21:114

Föredragningslista

2020/21:114

Tisdagen den 27 april 2021

Kl.

13.00

Interpellationssvar

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 6 april

Meddelande om frågestund

2

Torsdagen den 29 april kl. 14.00

Meddelande om särskild debatt om det grova och dödliga våldet mot kvinnor i nära relationer

3

Torsdagen den 6 maj kl. 15.15

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

4

2020/21:662 av Sofia Westergren (M)
Pensionsnivåer och bidragsnivåer

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

5

2020/21:FPM98 EU:s strategi för barnets rättigheter COM(2021) 142

SoU

6

2020/21:FPM99 Kommissionens handlingsplan för ekologisk produktion COM(2021) 141

MJU

7

2020/21:FPM100 Beslut om förhandlingar med Angola om underlättande av investeringar COM(2021) 138

UU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av prop. 2020/21:158 Skärpt kontroll över explosiva varor

8

2020/21:3989 av Allan Widman m.fl. (L)

FöU

9

2020/21:3991 av Roger Richthoff m.fl. (SD)

FöU

10

2020/21:3994 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD)

FöU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Socialutskottets betänkande

11

Bet. 2020/21:SoU37 Vaccininköp och vaccinleveranser

2 res. (S, C, V, MP)

Justitieutskottets betänkande

12

Bet. 2020/21:JuU14 En ny straffbestämmelse som skyddar betalningsverktyg

1 res. (S, MP)

Trafikutskottets betänkanden

13

Bet. 2020/21:TU10 Ytterligare kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering

14

Bet. 2020/21:TU11 Transportstyrelsens olycksdatabas

1 res. (SD)

15

Bet. 2020/21:TU9 Väg- och fordonsfrågor

46 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Arbetsmarknadsutskottets utlåtande

16

Utl. 2020/21:AU15 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om bindande åtgärder för transparens i lönesättningen

1 res. (M, SD, KD)

Civilutskottets betänkanden

17

Bet. 2020/21:CU10 Ersättningsrätt och insolvensrätt

19 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

18

Bet. 2020/21:CU12 Konsumenträtt

31 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

19

Bet. 2020/21:CU13 Planering och byggande

59 res. (M, SD, C, V, KD, L)

20

Bet. 2020/21:CU14 Hushållningen med mark- och vattenområden

20 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

Debatt med anledning av interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

21

2020/21:490 av Hans Rothenberg (M)
Konkurser inom restaurang- och besöksnäringen

Statsrådet Anders Ygeman (S)

22

2020/21:645 av Lotta Olsson (M)
Energiomställning

23

2020/21:661 av Joar Forssell (L)
EU-kommissionens agerande i energipolitiken

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

24

2020/21:614 av Jens Holm (V)
Den nationella planen för transportinfrastruktur

25

2020/21:637 av Martina Johansson (C)
Beredskapsflygplatser

26

2020/21:646 av Jimmy Ståhl (SD)
Svenska hamnars betydelse

27

2020/21:647 av Jimmy Ståhl (SD)
Svensk flagg inom sjöfarten

28

2020/21:659 av Maria Stockhaus (M)
Sveriges exportstrategi och flyget

Statsrådet Jennie Nilsson (S)

29

2020/21:650 av Jens Holm (V)
Fågelinfluensan och risken för nya pandemier

30

2020/21:653 av Alexandra Anstrell (M)
Handelstillstånd för sälprodukter
2020/21:656 av Lars Beckman (M)
Sälfrågor

31

2020/21:657 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Det allmänna uppdraget

Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

32

2020/21:649 av Joar Forssell (L)
Utsläppsgränser i EU:s taxonomi

Statsrådet Märta Stenevi (MP)

33

2020/21:641 av Markus Wiechel (SD)
Identitetspolitisk diskriminering

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.