Tisdag den 24 oktober 2017

Föredragningslista 2017/18:22

Föredragningslista

2017/18:22

Tisdagen den 24 oktober 2017

Kl.

13.00

Återrapportering från Europeiska rådets möte

Interpellationssvar

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

1

Återrapportering från Europeiska rådets möte

Anmälan om nya riksdagsledamöter

2

Hamza Demir (V) som ny ledamot i riksdagen fr.o.m. den 1 november

3

Vasiliki Tsouplaki(V) som ny ledamot i riksdagen fr.o.m. den 1 november

Anmälan om ersättare

4

Marie-Louise Rönnmark (S) som ersättare fr.o.m. den 19 oktober t.o.m. den 30 mars 2018 under Katarina Köhlers (S) ledighet

Anmälan om kompletteringsval

5

Marie-Louise Rönnmark (S) som suppleant i utrikesutskottet och trafikutskottet fr.o.m. i dag t.o.m. den 30 mars 2018

Meddelande om frågestund

6

Torsdagen den 26 oktober kl. 14.00

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Ansvarigt utskott

7

2017/18:3 Tisdagen den 10 oktober

KU

8

2017/18:6 Torsdagen den 19 oktober

FöU

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

9

2017/18:17 av Hans Wallmark (M)
Det säkerhetspolitiska rådets roll och betydelse

10

2017/18:23 av Penilla Gunther (KD)
Anslag för ökat företagande

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

11

2017/18:FPM9 Förordning som inrättar ett ramverk för granskning av utländska direktinvesteringar i EU KOM(2017) 494, KOM(2017) 487

NU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

12

Bet. 2017/18:SfU8 Riksrevisionens rapport om lärdomar av flyktingsituationen hösten 2015

2 res. (M, SD)

13

Bet. 2017/18:SfU9 Åldersdifferentierat underhållsstöd och höjt grundavdrag för bidragsskyldiga föräldrar

1 res. (KD)

Försvarsutskottets betänkanden

14

Bet. 2017/18:FöU2 Reglerna om finansiering av kärnavfallshanteringen

1 res. (KD)

15

Bet. 2017/18:FöU9 Elberedskapsavgift

Civilutskottets betänkande

16

Bet. 2017/18:CU3 Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande

1 res. (SD)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

17

Bet. 2017/18:MJU5 Miljöbedömningar

4 res. (S, MP, V)

Näringsutskottets betänkanden och utlåtande

18

Bet. 2017/18:NU5 Ändringar i konkurrenslagen

19

Bet. 2017/18:NU6 Lagändringar till följd av en samlad förordning om EU-varumärken

20

Utl. 2017/18:NU8 Granskning av kommissionens diskussionsunderlag om globaliseringen

6 res. (M, SD, C, V, L, KD)

21

Bet. 2017/18:NU7 Biogas i naturgasnätet

Debatt med anledning av interpellationssvar

Statsrådet Åsa Regnér (S)

22

2017/18:7 av Jenny Petersson (M)
En generell tillståndsplikt inom socialtjänsten

Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

23

2017/18:24 av Penilla Gunther (KD)
Den kommande rymdstrategin

Statsrådet Tomas Eneroth (S)

24

2017/18:25 av Peter Helander (C)
Regler för trafikplikt

25

2017/18:26 av Erik Ottoson (M)
Ett enhetligt biljett- och betalsystem i kollektivtrafiken

26

2017/18:30 av Erik Ottoson (M)
En nationell drönarstrategi

27

2017/18:32 av Erik Ottoson (M)
Arlandas roll som hubb i norra Europa

28

2017/18:33 av Erik Ottoson (M)
Tvärförbindelse Södertörn

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.