Tisdag den 22 maj 2018

Föredragningslista 2017/18:116

Föredragningslista

2017/18:116

Tisdagen den 22 maj 2018

Kl.

13.00

Arbetsplenum

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Anmälan om ny riksdagsledamot

1

Leif Hård (S) som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 18 maj

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

2

2017/18:FPM86 Rådsbeslut om frihandelsavtal och investeringsskyddsavtal med Singapore COM(2018) 194, COM(2018) 195, COM(2018) 197, COM(2018) 196

NU

3

2017/18:FPM87 Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska unionen och Japan COM(2018) 193, COM(2018) 192

NU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av prop. 2017/18:245 Nya skatteregler för företagssektorn

4

2017/18:4186 av Momodou Jallow m.fl. (V)

SkU

5

2017/18:4187 av David Lång (SD)

SkU

6

2017/18:4188 av Olle Felten och Mikael Jansson (båda -)

SkU

EU-dokument

7

COM(2018) 213 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott och om upphävande av rådets beslut 2000/642/RIF
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 13 juli 2018

JuU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Utbildningsutskottets betänkanden

8

Bet. 2017/18:UbU23 En gymnasieutbildning för alla

7 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

9

Bet. 2017/18:UbU27 Samling för skolan

8 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Socialförsäkringsutskottets betänkande

10

Bet. 2017/18:SfU24 Karensavdrag – en mer rättvis självrisk

2 res. (SD)

Kulturutskottets betänkande

11

Bet. 2017/18:KrU9 En kommunal kulturskola för framtiden

8 res. (M, SD, C, V, KD)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

12

Bet. 2017/18:MJU20 Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan

Trafikutskottets betänkande

13

Bet. 2017/18:TU14 Yrkestrafik och beställaransvar

9 res. (M, SD, C, L, KD)

Civilutskottets betänkande

14

Bet. 2017/18:CU24 En ny lag om företagshemligheter

Ärenden för debatt
avgörs onsdagen den 23 maj

Justitieutskottets betänkanden

15

Bet. 2017/18:JuU29 En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet

4 res. (SD, C, KD, -)

16

Bet. 2017/18:JuU32 Det straffrättsliga skyddet mot människohandel och människoexploatering

2 res. (M, SD, -)

Konstitutionsutskottets betänkanden

17

Bet. 2017/18:KU30 En generell rätt till kommunal avtalssamverkan

1 res. (M, SD)

18

Bet. 2017/18:KU42 Vissa villkor för statsråd och statssekreterare

2 res. (SD)

Civilutskottets betänkande

19

Bet. 2017/18:CU25 En ny lag om ekonomiska föreningar


Socialutskottets betänkanden

20

Bet. 2017/18:SoU30 Stärkt rättssäkerhet vid genomförande av särskilda befogenheter på särskilda ungdomshem och LVM-hem

8 res. (SD, C, V, L, KD)

21

Bet. 2017/18:SoU32 Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre

1 res. (SD)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.