Tisdag den 19 januari 2021

Föredragningslista 2020/21:66

Föredragningslista

2020/21:66

Tisdagen den 19 januari 2021

Kl.

13.00

 

Interpellationssvar

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

 

 

 

Meddelande om frågestund

 

1

Torsdagen den 21 januari kl. 14.00

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

2

2020/21:12 Torsdagen den 14 januari

SkU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

EU-dokument

 

3

COM(2020) 712 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ett datoriserat system för kommunikation i gränsöverskridande civilrättsliga och straffrättsliga förfaranden (e-Codex-systemet) och om ändring av förordning (EU) 2018/1726
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 11 mars 2021

JuU

4

COM(2020) 824 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om riktlinjer för transeuropeisk energiinfrastruktur och om upphävande av förordning (EU) nr 347/2013
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 11 mars 2021

NU

5

COM(2020) 854 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av brexitjusteringsreserven
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 11 mars 2021

FiU


 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Utrikesutskottets betänkande

 

6

Bet. 2020/21:UU7 Yttrandefrihet

3 res. (SD, V, L)

 

Trafikutskottets betänkanden

 

7

Bet. 2020/21:TU2 Yrkestrafik och taxi

23 res. (M, SD, C, V, KD, L)

8

Bet. 2020/21:TU3 Cykelfrågor

20 res. (S, M, SD, C, V, KD, L)

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

9

2020/21:221 av Patrik Jönsson (SD)
Upprätthållande av kollektivtrafikservice

 

10

2020/21:280 av Maria Stockhaus (M)
Taxameterdispensen

 

11

2020/21:287 av Thomas Morell (SD)
Skydd i fordonsregistret för känsliga yrkesgrupper

 

 

Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

12

2020/21:276 av Magnus Oscarsson (KD)
Den illegala importen av hundar

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.