Tisdag den 19 april 2016

Föredragningslista 2015/16:94

Föredragningslista

2015/16:94

Tisdagen den 19 april 2016

Kl.

13.00

 

Interpellationssvar

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

 

 

 

Anmälan om förändring i regeringens sammansättning

 

1

Mehmet Kaplan (MP) har entledigats som statsråd

 

 

Avsägelse

 

2

Hans Mertzig som ledamot i styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

3

2015/16:17 Torsdagen den 14 april

CU

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

4

2015/16:511 av Christian Holm Barenfeld (M)
Förtroendet för Arbetsförmedlingen

 

5

2015/16:512 av Boriana Åberg (M)
Arbetsförmedlingens uppdrag

 

6

2015/16:532 av Ali Esbati (V)
Samhalls utveckling

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

7

2015/16:FPM71 Bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder KOM(2016) 134

MJU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Skrivelser

 

8

2015/16:154 Riksrevisionens rapport om regional anpassning av arbetsmarknadsutbildning

AU

9

2015/16:164 Riksrevisionens rapport om it-relaterad brottslighet

JuU

10

2015/16:165 Riksrevisionens rapport om ekonomiska risker för staten i fråga om gruvavfall

MJU

 

EU-dokument

 

11

KOM(2016) 202 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 258/2014 om inrättande av ett unionsprogram till stöd för särskild verksamhet inom finansiell rapportering och revision för perioden 2014-20
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 9 juni 2016

FiU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Näringsutskottets betänkanden

 

12

Bet. 2015/16:NU14 Mineralpolitik

10 res. (M, SD, C, V, L, KD)

13

Bet. 2015/16:NU17 Regional tillväxtpolitik

9 res. (M, SD, C, V, L, KD)

14

Bet. 2015/16:NU18 Lagändringar till följd av ändringar i EU:s varumärkesförordning

 

 

Försvarsutskottets betänkande

 

15

Bet. 2015/16:FöU13 Riksrevisionens rapport om länsstyrelsernas krisberedskapsarbete

3 res. (M, SD, C, L, KD)

 

Trafikutskottets betänkande

 

16

Bet. 2015/16:TU13 Trafiksäkerhet

16 res. (M, SD, C, L, KD)

 

Socialförsäkringsutskottets betänkande

 

17

Bet. 2015/16:SfU13 Riksrevisionens rapport om rehabiliteringsgarantin

 

 

Konstitutionsutskottets betänkanden

 

18

Bet. 2015/16:KU19 Massmediefrågor

1 res. (V)

19

Bet. 2015/16:KU13 Frågor om rösträtt, valsystem m.m.

3 res. (SD, V)

20

Bet. 2015/16:KU14 Vallagsfrågor

2 res. (M, SD)

21

Bet. 2015/16:KU16 Författningsfrågor

11 res. (M, SD, V, KD)

22

Bet. 2015/16:KU18 Tryck- och yttrandefrihetsfrågor

3 res. (M, SD, C, L, KD)

 

Skatteutskottets betänkande

 

23

Bet. 2015/16:SkU17 Beskattning av företag, kapital och fastighet

14 res. (M, SD, C, V, L, KD)

 

Finansutskottets betänkande

 

24

Bet. 2015/16:FiU25 Statlig förvaltning och statistikfrågor

10 res. (M, SD, V, L, KD)

 

Interpellationssvar

 

 

Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

25

2015/16:498 av Anette Åkesson (M)
ROT-avdragets påverkan på svartjobb

 

26

2015/16:521 av Ulf Berg (M)
Skogskonto

 

27

2015/16:523 av Niklas Wykman (M)
Skattehöjning för pensionärer

 

 

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

28

2015/16:539 av Sten Bergheden (M)
Utvärdering av Västra Götalandsregionen

 

 

Statsrådet Aida Hadzialic (S)

 

29

2015/16:514 av Daniel Riazat (V)
Högskolebehörighet från alla nationella gymnasieprogram

 

30

2015/16:538 av Christina Örnebjär (L)
Unga med intellektuell funktionsnedsättning

 

31

2015/16:541 av Caroline Helmersson Olsson (S)
Framtiden för naturbruksgymnasierna

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.