Tisdag den 18 februari 2020

Föredragningslista 2019/20:76

Föredragningslista

2019/20:76

Tisdagen den 18 februari 2020

Kl.

13.00

Arbetsplenum

Interpellationssvar

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 28 januari

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

2

Laila Naraghi (S) fr.o.m. den 15 februari
Därmed upphörde Nermina Mizimovics (S) uppdrag som ersättare

Meddelande om frågestund

3

Torsdagen den 20 februari kl. 14.00

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

4

2019/20:316 av Thomas Morell (SD)
Barn och ungdomar som utsätts för grova brott

5

2019/20:317 av Ingemar Kihlström (KD)
Utvisning på grund av brott

6

2019/20:318 av Arin Karapet (M)
Åtgärder för ökat återvändande

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Redogörelse

7

2019/20:PN1 Verksamhetsredogörelse för Partibidragsnämnden 2019

KU

Motioner

med anledning av prop. 2019/20:69 Barnpornografibrottet och preskription av brott mot barn

8

2019/20:3489 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

JuU

9

2019/20:3490 av Helena Vilhelmsson (C)

JuU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Konstitutionsutskottets betänkande

10

Bet. 2019/20:KU6 Riksrevisionens ledningsstruktur

2 res. (V)

Finansutskottets betänkande

11

Bet. 2019/20:FiU49 Ändringar i statens budget för 2020 – Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden

Näringsutskottets betänkande

12

Bet. 2019/20:NU9 Underskott i förhållande till elnätsföretagens intäktsramar för tillsynsperioden 2012–2015

1 res. (M, SD, KD, L)

Civilutskottets betänkanden

13

Bet. 2019/20:CU7 En utvecklad översiktsplanering

2 res. (KD)

14

Bet. 2019/20:CU9 Hyresrätt m.m.

4 res. (C, V, KD, L)

Justitieutskottets betänkande

15

Bet. 2019/20:JuU19 Hemlig dataavläsning

6 res. (M, SD, V, KD)

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

16

Bet. 2019/20:SfU13 Riksrevisionens rapport om jämställd sjukfrånvaro

4 res. (S, SD, C, V, L, MP)

17

Bet. 2019/20:SfU14 Riksrevisionens rapport om mörkertal inom bostadstillägget

2 res. (SD, L)

Socialutskottets betänkanden

18

Bet. 2019/20:SoU5 Folkhälsofrågor

14 res. (M, SD, C, V, KD, L)

19

Bet. 2019/20:SoU7 Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor

8 res. (SD, V, KD, L)

Kulturutskottets betänkanden

20

Bet. 2019/20:KrU5 Styrning av kulturområdets institutioner

1 res. (SD)

21

Bet. 2019/20:KrU7 Kultur och fritid för barn och unga

6 res. (M, SD, V, KD, L)

Ärenden för debatt
beslutas onsdagen den 19 februari

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

22

Bet. 2019/20:MJU6 Jakt och viltvård

6 res. (M, SD, C, KD)

23

Bet. 2019/20:MJU7 Skogspolitik

11 res. (M, SD, C, KD, L)

Utrikesutskottets betänkande

24

Bet. 2019/20:UU13 Riksrevisionens rapport om Sidas humanitära bistånd och långsiktiga utvecklingssamarbete

1 res. (M)

Debatt med anledning av interpellationssvar

Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

25

2019/20:312 av Lars Beckman (M)
Statliga bolag och konkurrens

26

2019/20:314 av Tobias Andersson (SD)
Offentligt stöd till näringslivet

Statsrådet Hans Dahlgren (S)

27

2019/20:306 av Ludvig Aspling (SD)
Konferensen om EU:s framtid

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.