Tisdag den 18 april 2017

Föredragningslista 2016/17:95

Föredragningslista

2016/17:95

Tisdagen den 18 april 2017

Kl.

12.00

 

Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

 

 

1

Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande

 

 

Justering av protokoll

 

2

Justering av protokoll från sammanträdena tisdagen den 21, onsdagen den 22, torsdagen den 23, fredagen den 24 och tisdagen den 28 mars

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

3

2016/17:24 Tisdagen den 28 mars

NU

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

4

2016/17:409 av Mats Green (M)
Ridning som friskvårdsförmån

 

5

2016/17:432 av Eva Lohman (M)
Försäkringsskydd för ambulanspersonal

 

6

2016/17:436 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Sveriges förhållningssätt till nya grödor

 

7

2016/17:442 av Jens Holm (V)
Nya åtgärder för miljömålen

 

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Socialutskottets betänkande

 

8

Bet. 2016/17:SoU8 Stöd till personer med funktionsnedsättning

21 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

 

Näringsutskottets betänkanden

 

9

Bet. 2016/17:NU18 Ny lag om medling i vissa upphovsrättstvister och förenklingar i upphovsrättslagen

 

10

Bet. 2016/17:NU19 Fortsatt gränsöverskridande handel med ursprungsgarantier för el

6 res. (M, SD, C, V, L, KD)

 

Trafikutskottets betänkanden

 

11

Bet. 2016/17:TU15 Ett förändrat tillsynssystem för nationella fartyg

 

12

Bet. 2016/17:TU13 Yrkestrafik och taxi

15 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

13

Bet. 2016/17:TU12 Fossiloberoende transporter

19 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

 

Civilutskottets betänkande

 

14

Bet. 2016/17:CU11 Framtidsfullmakter - en ny form av ställföreträdarskap för vuxna

3 res. (C, L)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

 

15

Bet. 2016/17:MJU15 Avfall och kretslopp

20 res. (M, SD, C, V, L, KD)

16

Bet. 2016/17:MJU19 Riksrevisionens rapport om statens förorenade områden

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.