Tisdag den 17 december 2019

Föredragningslista 2019/20:53

Föredragningslista

2019/20:53

Tisdagen den 17 december 2019

Kl.

11.00

Återrapportering från Europeiska rådets möte

Arbetsplenum

15.30

Votering

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

1

Återrapportering från Europeiska rådets möte
den 12-13 december

Justering av protokoll

2

Justering av protokoll från sammanträdena tisdagen den 26 och onsdagen den 27 november

Avsägelse

3

Jessika Roswall (M) som ledamot i trafikutskottet fr.o.m. den 16 december

Anmälan om kompletteringsval

4

Anders W Jonsson (C) som ledamot i Utrikesnämnden

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

5

2019/20:192 av Martina Johansson (C)
Olagliga adoptioner från Chile

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

6

2019/20:64 Hemlig dataavläsning
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 17 januari 2020

JuU

Motion

med anledning av skr. 2019/20:41 Riksrevisionens rapport om Sidas humanitära bistånd och långsiktiga utvecklingssamarbete

7

2019/20:3450 av Hans Wallmark m.fl. (M)

UU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Finansutskottets betänkanden

8

Bet. 2019/20:FiU2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

2 res. (SD, V)

9

Bet. 2019/20:FiU3 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

10

Bet. 2019/20:FiU4 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

11

Bet. 2019/20:FiU5 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

Utbildningsutskottets betänkande

12

Bet. 2019/20:UbU2 Utgiftsområde 15 Studiestöd

Socialutskottets betänkande

13

Bet. 2019/20:SoU1 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Ärenden för avgörande kl. 15.30

Tidigare slutdebatterade

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

14

Bet. 2019/20:MJU2 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

2 res. (M, SD)

Näringsutskottets betänkande

15

Bet. 2019/20:NU2 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

16

Bet. 2019/20:AU1 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

1 res. (SD)

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

17

Bet. 2019/20:SfU2 Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

18

Bet. 2019/20:SfU3 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

19

Bet. 2019/20:SfU12 Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat EU

Utrikesutskottets betänkande

20

Bet. 2019/20:UU4 Arbetet i frågor som rör Kina

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande

21

Bet. 2019/20:UFöU2 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak

3 res. (SD, V)

Utbildningsutskottets betänkande

22

Bet. 2019/20:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

23

Bet. 2019/20:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1 res. (SD)

Näringsutskottets betänkande

24

Bet. 2019/20:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv

Ärenden för debatt och avgörande

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

25

Bet. 2019/20:SfU1 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

26

Bet. 2019/20:SfU4 Utgiftsområde 8 Migration

1 res. (SD)

Gemensam debatt bet. 2019/20:AU2 och 2019/20:AU4

Arbetsmarknadsutskottets betänkanden

27

Bet. 2019/20:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1 res. (SD)

28

Bet. 2019/20:AU4 Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen

16 res. (M, SD, V, KD, L)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.