Tisdag den 16 januari 2018

Föredragningslista 2017/18:55

Föredragningslista

2017/18:55

Tisdagen den 16 januari 2018

Kl.

13.00

 

Interpellationssvar

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdena torsdagen den 30 november, fredagen den 1, måndagen den 4, tisdagen den 5, onsdagen den 6, torsdagen den 7, fredagen den 8, måndagen den 11, tisdagen den 12, onsdagen den 13, torsdagen den 14, fredagen den 15, måndagen den 18, tisdagen den 19 och onsdagen den 20 december

 

 

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

 

2

Andreas Norlén (M) fr.o.m. den 1 januari
Därmed upphörde John Widegrens (M) uppdrag som ersättare

 

3

Sanne Lennström (S) fr.o.m. den 1 januari som statsrådsersättare för Ardalan Shekarabi (S)
Därmed upphörde Gustaf Lantz (S) uppdrag som statsrådsersättare

 

4

Jonas Gunnarsson (S) fr.o.m. den 22 januari
Därmed upphör Eva-Lena Gustavssons (S) uppdrag som ersättare

 

 

Avsägelser

 

5

Ewa Thalén Finné (M) som suppleant i valberedningen

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

6

Jessika Roswall (M) som suppleant i valberedningen

 

 

Anmälan om ändrad partibeteckning

 

7

Pavel Gamov har den 30 december 2017 anmält att han inte längre tillhör Sverigedemokraternas riksdagsgrupp

 

 

Meddelande om frågestund

 

8

Torsdagen den 18 januari kl. 14.00

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Ansvarigt utskott

9

2016/17:51 Tisdagen den 5 september

FiU

10

2017/18:10 Torsdagen den 7 december

TU

11

2017/18:19 Torsdagen den 30 november

FiU

12

2017/18:20 Torsdagen den 7 december

FiU

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

13

2017/18:232 av Jenny Petersson (M)
Dödfödda barn

 

14

2017/18:247 av Erik Andersson (M)
Psykisk ohälsa och sjukskrivningar

 

15

2017/18:271 av Lars Beckman (M)
Vinstförbud i vården

 

16

2017/18:281 av Emma Wallrup (V)
Gotland som föregångare i fråga om förnybar energi

 

17

2017/18:287 av Johan Hultberg (M)
Körkort för diabetiker

 

18

2017/18:290 av Lars Beckman (M)
Kommunal lantmäterimyndighet

 

19

2017/18:295 av Saila Quicklund (M)
Tvångsinlösen av skog

 

20

2017/18:296 av Emma Wallrup (V)
Mer kollektivtrafik för pengarna

 

21

2017/18:297 av Emma Wallrup (V)
En fossilfri fordonsflotta

 

22

2017/18:310 av Lars Beckman (M)
Brister i vinterväghållningen

 

23

2017/18:311 av Lars Beckman (M)
Förändringar på riksväg 50

 

 

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

24

2017/18:FPM32 Mot ett gemensamt mervärdesskatteområde i EU - Dags för beslut 2015/16:FPM76, KOM(2017) 706

SkU

25

2017/18:FPM33 Nya CO2-krav för lätta bilar KOM(2017) 676

MJU

26

2017/18:FPM34 Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik KOM(2017) 677

AU

27

2017/18:FPM35 Förslag till revidering av beslut om en civilskyddsmekanism för unionen KOM(2017) 772

FöU

28

2017/18:FPM36 Meddelande från kommissionen om framtiden för livsmedel och jordbruk KOM(2017) 713

MJU

29

2017/18:FPM37 Förslag till rådets förordning om Europeiska atomenergigemenskapens forsknings- och utbildningsprogram (2019-2020) som kompletterar Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation KOM(2017) 698

UbU

30

2017/18:FPM39 En färdplan för migrationspolitikens inre och yttre dimensioner KOM(2017) 820

SfU

 

Anmälan om granskningsrapporter

 

31

RiR 2017:35 Avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag – en reform som kostar mer än den smakar

CU

32

RiR 2017:36 Sida-finansierad myndighetssamverkan – goda förutsättningar för biståndseffektivitet?

UU

33

RiR 2017:37 Statligt ägda bolag med samhällsuppdrag – regeringens styrning

NU

34

RiR 2018:1 Fastställande av föräldrapenning för egenföretagare

SfU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Skrivelse

 

35

2017/18:65 Riksrevisionens rapport om överutnyttjande av tandvårdsstödet till följd av överbehandling
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 19 januari

SoU

 

EU-dokument

 

36

KOM(2017) 783 Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller skyldigheten att efterleva den lägsta normalskattesatsen
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 14 februari

SkU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Socialutskottets betänkande

 

37

Bet. 2017/18:SoU10 Lag om bistånd till enskilda efter evakueringar till Sverige

 

 

Trafikutskottets utlåtande

 

38

Utl. 2017/18:TU8 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om ändring av kombidirektivet

1 res. (SD)

 

Civilutskottets betänkande

 

39

Bet. 2017/18:CU5 Anpassning av svensk rätt till EU-förordningen om linbaneanläggningar

 

 

Konstitutionsutskottets betänkanden

 

40

Bet. 2017/18:KU18 Snabbare omval

4 res. (SD, C, L)

41

Bet. 2017/18:KU12 Skadestånd och Europakonventionen

 

42

Bet. 2017/18:KU5 Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

 

43

Bet. 2017/18:KU10 Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning

 

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

44

2017/18:225 av Lars Beckman (M)
Landsbygdens villkor

 

 

Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

45

2017/18:47 av Edward Riedl (M)
Mer resurser till tullen
2017/18:49 av Edward Riedl (M)
Störsändare

 

 

Statsrådet Per Bolund (MP)

 

46

2017/18:266 av Jens Holm (V)
Fossilfria AP-fonder

 

 

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

47

2017/18:188 av Cecilia Magnusson (M)
Återställande av biografmomsen
2017/18:189 av Cecilia Magnusson (M)
En parlamentarisk filmutredning
2017/18:190 av Cecilia Magnusson (M)
Illegal spridning av film
2017/18:191 av Cecilia Magnusson (M)
Digitalisering av filmarvet
2017/18:192 av Cecilia Magnusson (M)
Framtiden för Svenska Filminstitutet

 

48

2017/18:218 av Josef Fransson (SD)
Statliga institutioner och fake news

 

 

Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

49

2017/18:199 av Hans Wallmark (M)
Placeringen av EU:s läkemedelsmyndighet

 

50

2017/18:201 av Rasmus Ling (MP)
Den svenska ansökan om att få EU-myndigheten EMA till Solna

 

51

2017/18:268 av Christian Holm Barenfeld (M)
Vårdval för alla

 

 

Statsrådet Ann Linde (S)

 

52

2017/18:259 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)
EU:s framtida utveckling

 

 

Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

53

2017/18:194 av John Widegren (M)
Översyn av artskyddsförordningen
Jonas Jacobsson Gjörtler (M) tar svaret

 

54

2017/18:212 av Edward Riedl (M)
Skrotbilar

 

55

2017/18:230 av Sten Bergheden (M)
Vargens status i art- och habitatdirektivet

 

56

2017/18:246 av Jens Holm (V)
Sanktionsavgift vid kemikaliebrott

 

 

Statsrådet Heléne Fritzon (S)

 

57

2017/18:162 av Jörgen Warborn (M)
Piratkopierade varor

 

58

2017/18:167 av Christina Höj Larsen (V)
Åldersbedömningar

 

59

2017/18:239 av Désirée Pethrus (KD)
Förändring av EBO-lagen
2017/18:262 av Roger Hedlund (SD)
Förändringar i EBO-lagen

 

60

2017/18:267 av Lars Beckman (M)
Migrationsverket i Gävleborg

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.